دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
لیست طرح های 1397

آمار طرح های تحقیفاتی 1397

وضعيت تصويب در شوراي پژوهشي

استاد راهنما

مجري يا مجريان

عنوان طرح

رديف

کد اخلاق

بودجه

تاريخ تصويب

IR.UMSHA.REC

787-1396

19950000

28/1/97

دکتر محمد جواد عصاری

مریم فرخ زاده

بررسي ارتباط بين مواجهه استنشاقي با سيليس و سطوح نشانگرهاي زيستي استرس اكسيداتيو در بزاق و ادرار

1

IR.UMSHA.REC

1397.2

20000000

4/2/97

دکتر علی حشمتی

فاطمه شعاعی

بررسي و تعيين ميزان انيدريد سولفور در برخي از محصولا ت غذايي در شهرستان همدان در سال 1398-1397

2

IR.UMSHA.REC

1397.31

6000000

4/2/97

مهدی مولوی وردنجانی

مریم آقا محمدی

بررسي تأثير آموزش بيوتروريسم از طريق كارگاه و كتابچه آموزشي بر اگاهي و دانش دانشجويان پرستاري

3

IR.UMSHA.REC

1397.3

19100000

4/2/97

دکتر مجید براتی

هانیه جوری

بررسي رفتارهاي پرخطر و كيفيت زندگي زنان معتاد تحت پوشش مراكز ترك اعتياد شهر همدان

4

IR.UMSHA.REC

1397.18

22350000

4/2/98

دکتر فرشید شمسائی

مرضیه جهانی صیاد نوبری

بررسي ارتباط سلامت معنوي با ديسترس اخلاقي پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان ، 1396

5

IR.UMSHA.REC

1397.19

30000000

4/2/97

دکتر خدایار عشوندی

زهرا مقصودی

بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي با استعداد اعتياد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان، 1397

6

IR.UMSHA.REC

 1396.783    

 

30000000

4/2/97

دکتر محمد یوسف علیخانی

فریده کمره ئی

بررسي فراواني ژن هاي كد كننده فاكتورهاي ويرولانس هليكوباكترپيلوري درنمونه بيوپسي بيماران در ايران از سال 1389 تا 1396: مرور سيستماتيك و متاآناليز

7

IR.UMSHA.REC

         1397.29

6050000

11/2/97

مهدی مولوی وردنجانی

صفورا امیدوار

بررسي تاثير آموزش به روش چند رسانه اي بر آگاهي و عملكرد پرستاران در ارتباط با اصول حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان

8

IR.UMSHA.REC

    1397.62

20000000

25/2/97

دکتر محمد یوسف علیخانی

امید زارعی

تعيين تنوع ژنتيكي، الگوهاي مقاومت آنتي بيوتيكي و فراواني ژن هاي كد كننده اگزوتوكسين در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي بيماران ، محيط و سوسري در بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان در سال 96-97

9

IR.UMSHA.REC

1397.80

20000000

25/2/97

دکتر علی حشمتی

مینا خورشیدی

تعيين ميزان اكراتوكسين A در نمونه هاي ميوه خشك (زرد آلو، لواشك هلو و قيسي ) به روش الايزا در شهر همدان

10

IR.UMSHA.REC

1397.84

8400000

25/2/97

دکتر محمد بابا میری

شیوا سوری

ارزيابي ارگونوميك و طراحي ايستگاه پاشش رنگ پودري در صنعت لوازم خانگي

11

IR.UMSHA.REC

1397.81

 

20000000

25/2/97

دکتر علی حشمتی

مینا خورشیدی

تعيين ميزان اكراتوكسين Aنمونه هاي ميوه خشك (كشمش سبز، آلو بخارا و لواشك زرد آلو ) به روش الايزا در شهر همدان

12

IR.UMSHA.REC

1397.30

19995040

25/2/97

دکتر راضیه امینی

رضا فیطاسی

بررسي ارتباط شدت درگيري عروق كرونري با سطح بيان ژن Act-1

13

IR.UMSHA.REC

1397.134

28050000

8/3/97

دکتر فروزان رضاپور

هانیه جورمند

بررسي ارتباط ميان شيو ه هاي فرزند پروري والدين و پرخاشگري در دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهر همدان

14

IR.UMSHA.REC

1397.128

30000000

8/3/97

دکتر خدایار عشوندی

زهرا مقصودی

بررسي نگرش پرستاران شاغل در مورد مراقبت از بيماران چاق و عوامل مرتبط با آن

15

IR.UMSHA.REC

1397.133

20000000

8/3/97

دکتر فرشید شمسائی

سمیرا یداللهی فر

بررسي ارتباط بين نشخوار فكري با كيفيت خواب بيماران مبتلا به افسردگي اساسي بستري در بيمارستان فرشچيان شهر همدان سال 1396

16

IR.UMSHA.REC

1397.132

30000000

22/03/97

دکتر رقیه عباسعلی پور کبیره

حمید غلامی

ارزيابي شاخص هاي آپوپتوتيك در رده سلولي HepG2 تيمار شده با نانوكپسول هاي بتالاكتوگلوبوليني حاوي آستاگزانتين و 5- فلوئورويوراسيل

17

IR.UMSHA.REC

1397.155

14900000

22/03/97

دکتر آرش خلیلی

امیرحسین غلامی

ارتباط رعايت اصول اخلاق حرفه اي پرستاري از ديدگاه پرستاران با كيفيت ارائه ي مراقبت پرستاري از ديدگاه بيماران در بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در سال 1397

18

IR.UMSHA.REC

1397.168

15000000

22/03/97

دکتر محمد کریم صابری

چیا رستمی

بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيئت علمي پايه دانشگاه علوم پزشكي همدان در عصر ديجيتال با تأكيد بر استفاده از منابع علمي پيوسته و شبكه هاي اجتماعي مجازي در سال 1397

19

IR.UMSHA.REC

1397.166

11700000

22/03/97

دکتر محسن سرمدی

محمد امیری

بررسي تاثير معناداري فعاليت بر يادگيري حركتي در افراد بالغ سالم

20

IR.UMSHA.REC

1397.123

30000000

22/03/97

دکتر رقیه عباسعلی پور کبیره

حمید غلامی

بررسي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در رده سلولي HCT116 تيمار شده با نانوكپسول هاي بتالاكتوگلوبوليني حاوي آستاگزانتين و 5- فلوئورويوراسيل

21

IR.UMSHA.REC

1397.167

29990000

22/3/97

دکتر اکرم رنجبر

هادی قاسمی

بررسي اثر نانوكوركومين بر پارامتر هاي اسپرم و سيستم اكسيداني-آنتي اكسيداني بيضه در سميت تحت حاد بآلومينيوم فسفيد در موش صحرايي

22

IR.UMSHA.REC

1397.124

17150000

22/3/97

دکتر لیلا معصومی

صبا شفیع یاری  

بررسي اثر بخشي كتاب در بهبود درمان بيماران سرطاني گروه سني ب در مركز آموزشي و درماني بعثت شهرستان همدان

23

IR.UMSHA.REC

1397.189

13980000

5/4/97

دکتر سلمان جعفری

فرحان قیاسی

بررسي موانع انجام طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان سال آخر كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي همدان

24

IR.UMSHA.REC

1397.208

24800000

5/4/97

خدایار عشوندی

یاسر مرادی

كاووشي بر ويژگيهاي مربي باليني كارآمد در دانشكده پرستاري و مامايي: يك تحقيق كيفي

25

IR.UMSHA.REC

1397.190

30000000

5/4/97

دکتر اکرم رنجبر

حسین شاطری

مقايسه اثر نانو كوركومين و كوركومين بر پارمترهاي بيوشيميايي و بافت شناسي بافت بيضه در سميت تحت حاد با پاراكوات در موش صحرايي

26

IR.UMSHA.REC

1397.212

12400000

5/4/97

دکتر فخرالین فاسمی

کامران غلامی

بررسي شيوع سندرم تونل كارپ در قصابان شهر همدان و فاكتورهاي مؤثر بر آن

27

IR.UMSHA.REC

1397.755

14990000

25/10/97

سعیده  سادات مرتضوی

صادق صالحی

تعيين علل ارجاع بيماران فنيل كتونوري به مراكز ارايه خدمات توانبخشي شهر همدان در سال 97

28

IR.UMSHA.REC

1397.113

13300000

5/4/97

مهدی مولوی وردنجانی

دانیال شادی

سنجش وضعيت رعايت كدهاي اخلاقي پرستاران ازديدگاه بيماران بستري دربيمارستان هاي منتخب شهرستان همدان در سال 1397

29

IR.UMSHA.REC

1397.210

12350000

5/4/97

مهدی مولوی وردنجانی

نرگس کلوندی

بررسي علل اتيولوژيك نارسايي مزمن كليه در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز همودياليز شهر همدان در سال 1397

30

IR.UMSHA.REC

1397.209

14300000

5/4/97

مهدی مولوی وردنجانی

نرگس کلوندی

بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با سوء تغذيه در سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهرهمدان سال 1397

31

IR.UMSHA.REC

1397.4

28900000

28/1/97

دکتر جواد فردمال

زهره منوچهری خوشینانی

پيش بيني قصد رفتاري مصرف استروئيدهاي آنابوليك (هورمون ها) در بين بدنسازان شهر همدان با استفاده از درخت رگرسيوني

32

IR.UMSHA.REC

1397.446

30000000

10/7/97

دکتر جمشید کریمی

حمزه رضایی 

ارزيابي بيان ژن CHTM1 و ژن هاي متاثر از آن ( CPT-1b & SREBP-1c ) به عنوان يك ماركر متابوليسمي جديد در سرطان معده

33

IR.UMSHA.REC

1397.217

14700000

29/3/97

دکتر بهزاد ایمنی

میلاد لومیر

بررسي مقايسه اي تاثير روش تدريس سنتي با روش چند رسانه اي در يادگيري و رضايتمندي درس غدد و گوارش دانشجويان اتاق عمل علوم پزشكي همدان در سال 1397

34

IR.UMSHA.REC

1397.160

6900000

19/4/97

دکتر محمد خزائی

راضیه غیاثوند

بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي شيميايي و دارويي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ( شهر همدان

35

IR.UMSHA.REC

1397.305

6900000

2/5/97

دکتر محمد خزائی

زهرا رضایی کیا

بررسي وضعيت تفكيك، جمع آوري وذخيره سازي موقت پسماندهاي پزشكي شهر همدان (بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه)

36

IR.UMSHA.REC

1397.191

19550000

12/4/97

رویا امینی

آزاد فتاحی

بررسي ارتباط هوش هيجاني، مسئوليت پذيري اجتماعي و خودكارآمدي در پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر همدان

37

IR.UMSHA.REC

1397.213

21400000

19/4/97

دکتر بابک معینی

اعظم گراوندی

بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت با شادكامي و خود كار آمدي عمومي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

38

IR.UMSHA.REC

1397.274

20000000

2/5/97

طیبه حسن تهرانی

دانیال شادی

بررسي عملكرد اخلاقي پرستاران در بخش هاي كودكان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان 1397

39

IR.UMSHA.REC

1397.89

1000000

19/4/97

دکتر ابراهیم نادی

فروغ نادی

بررسي ميزان شيوع افسردگي درمبتلايان به بيماري مزمن انسدادي ريه درهمدان درسال 1397

40

IR.UMSHA.REC

1397.306

30000000

2/5/97

دکتر عبدالمطلب صید محمدی

یاسر وزیری

بررسي حذف آنتي بيوتيك مترونيدازول توسط فرآيند شبه فنتون در حضور امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات Fe3O4 پوشش داده شده بر روي كربن فعال

41

IR.UMSHA.REC

1397.265

30000000

2/5/97

دکتر غلامرضا شفیعی

سحر مظلومی

بررسي ارتباط عوامل موثر بر هيپوتيروئيديسم با پره اكلامپسي در زنان باردار شهر بيجار

42

IR.UMSHA.REC

1397.294

14900000

2/5/97

بهزاد ایمنی

ایوب رحمانی

بررسي سبك يادگيري دانشجويان دانشكده پيراپزشكي با توجه به مدل كلب(david kolb

43

IR.UMSHA.REC

1397.322

14675000

2/5/97

سید رضا برزو

نرگس کلوندی

بررسي اثربخشي مراقبت معنوي بر اميدواري سالمندان مقيم مراكز سالمندي استان همدان درسال1397

44

IR.UMSHA.REC

1397.320

14950000

2/5/97

سعیده سادات مرتضوی

صادق صالحی

بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني زنبورداران بروجن و ارتباط آن با سلامت عمومي آنها در سال 1397

45

IR.UMSHA.REC

1397.337

30000000

16/5/97

دکتر سارا خزاعی

مهسا مهاجر

مقايسه تطابق مارژين رستوريشن هاي موقت ساخته شده توسط روش معمول پرس، پرينتر سه بعدي و دستگاه تراش

46

IR.UMSHA.REC

1397.389

15375000

17/6/97

دکتر حسین وکیلی مفرد

معصومه امینی

شناسايي عوامل موثر بر مديريت امنيت اطلاعات در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

47

IR.UMSHA.REC

1397.250

 

19950000

12/4/97

آرزو شایان

سمیه مرادی حقگو

تاثير مشاوره بهداشتي بر سرزندگي زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان در سال 1397

48

IR.UMSHA.REC

1397.219

14650000

23/5/97

دکتر انسیه جنابی

سارا عبدلی

تاثير فرم موضعي بومادران بر ترميم شقاق نوك پستان در زنان شيرده مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر همدان در سال 1397

49

IR.UMSHA.REC

1397.154

 

12655000

12/4/97

دکتر محمد جواد عصاری

الناز طاهری

ارزيابي ريسك بهداشتي مواجهه ي شغلي با مواد شيميايي در آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان به روش كيفي

50

IR.UMSHA.REC

1397.279

19750000

24/7/97

دکتر علیرضا رحمانی

سمیه معروفی

بررسي كارايي فرآيند هاي الكترو پرسولفات سه بعدي با كاتاليزور كربن فعال گرانولي در حذف رنگ راكتيو قرمز 195 از محيط هاي آبي

51

IR.UMSHA.REC

1397.446

30000000

10/7/97

دکتر جمشید کریمی

حمزه رضایی

ارزيابي بيان ژن CHTM1 و ژن هاي متاثر از آن ( CPT-1b & SREBP-1c ) به عنوان يك ماركر متابوليسمي جديد در سرطان معده

52

IR.UMSHA.REC

1392.442

14900000

10/7/97

دکتر بهزاد ایمنی

سیده نیلوفر موسوی

بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با موفقيت تحصيلي دانشجويان اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

53

IR.UMSHA.REC

1397.378

16275000

17/7/97

دکتر فاطمه چراغی

دانیال شادی

بررسي عملكرد خانواده داراي كودك زير پنج سال و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به مراكز جامع سلامت شهر همدان، 1397

54

IR.UMSHA.REC

1397.443

14900000

10/7/97

دکتر محمد کریم صابری

پروین جهانگیری

ارزيابي كتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس استانداردهاي كتابخانه هاي بيمارستاني در سال 1397

55

IR.UMSHA.REC

1397.423

30000000

17/7/97

دکتر اکرم رنجبر

الهه ی حبیبی تبار

بررسي اثر نيوزوم ان استيل سيستئين بر آسيب كليوي در مسموميت حاد با پاراكوآت در موش صحرايي نر

56

IR.UMSHA.REC

1397.444

20000000

17/7/97

دکتر محمد یوسف علیخانی

هادی حسین پور

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و فاكتورهاي ويرولانس در سويه هاي اشريـشياكلي انتروهموراژيك در نمونـه هـاي گوشتي شهرستان همدان

57

IR.UMSHA.REC

1397.491

29600000

29/8/97

دکتر قدرت الله روشنایی

بهناز علافچی

كاربرد مدل جنگل تصادفي بقا در تحليل بقا بيماران پيوند كليه

58

IR.UMSHA.REC

1397.459

20000000

29/8/97

دکتر ایرج صدیقی

پریناز صدیقی

بررسي الگوي باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به تب و راش ناشي از داروهاي ضد تشنج در سال هاي1386 تا1396 ،يك مطالعه ي چند مركزي

59

IR.UMSHA.REC

1397.502

29850000

29/8/97

دکتر اکرم رنجبر

هادی قاسمی

بررسي اثر محافظتي كلرلاولگاريس بر پارامتر هاي اسپرم و سيستم اكسيداني-آنتي اكسيداني در بيضه رت هاي با سميت القا شده توسط CCL4

60

IR.UMSHA.REC

1397.494

9900000

22/8/97

دکتر حیدر طیبی نیا

سینا محققی

بررسي ميزان پروتئين هاي AMPK و p-AMPK در بافت كبد انساني با فيبروز پيشرفته، بافت كبد با استئاتوزيس غير الكلي و كبد نرمال

61

IR.UMSHA.REC

1397.532

9900000

22/8/97

دکتر امیرحسین مقصود

مهدی پارسایی

بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي به روش آگلوتيناسيون مستقيم در كودكان زير پنج سال شهرستان هاي اهر و اسكو در آذربايجان شرقي در سال 1397

62

IR.UMSHA.REC

1397501

9900000

22/8/97

دکتر نسرین ضیا مجیدی

روح الله محسنی

مقايسه ي اثر پالميتات و شيكوريك اسيد بر روي بيان ژن 1 βTGF و ميزان پروتئين هاي Smad2/3 و pSmad2/3 در سلول هايPBMC افراد ديابتي نوع 2 و افراد سالم

63

IR.UMSHA.REC

1397.129

20000000

1/8/97

دکترزهره دعلیزاده

طیبه طاهری

تاثير نانو ذرات نقره بر استرس اكسيداتيو در بيضه موش هاي صحرايي بالغ نر

64

IR.UMSHA.REC

1397.523

15000000

29/8/79

دکتر رقیه عباسعلی پورکبیر

ماندانا شیردره

مطالعه ي تاثير عصاره ي زردچوبه بر آسيب هاي كبدي ناشي از نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد در رت نر ويستار

65

IR.UMSHA.REC

1397.907

2000000

7/12/97

دکتر محمد رضا عربستانی

معصومه بیگ

بررسي روش غيرفعال كردن كارباپنم (CIM) براي شناسايي دقيق ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي كارباپنماز

66

IR.UMSHA.REC

1397.504

20000000

22/8/97

دکتر بابک اصغری

معصومه بیک

شناسايي ژن هاي mcr1 و mcr2توسط روش هاي فنوتيپي و PCR در ايزوله هاي باليني سودودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا پنومونيه

67

IR.UMSHA.REC

1397.584

10000000

6/9/97

دکتر محمد کریم صابری

پریوش جعفرزاده

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كيفيت زندگي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

68

IR.UMSHA.REC

1397.533

14650000

22/8/97

دکتر محمد کریم صابری

سیده زهرا میر عزتی

ارزيابي ميزان انتشار، استناد و خوداستنادي بروندادهاي علمي محققان دانشگاه علوم پزشكي همدان در پايگاه اطلاعاتي اسكوپوس از ابتدا تا پايان 2017

69

IR.UMSHA.REC

1397.475

14900000

22/8/97

دکتر محمد کریم صابری

سپیده صاحبی

تحليل هم رخدادي واژگاني مقالات منتشرشده در مجلات ايراني نمايه شده در اسكوپوس در حوزه علوم پزشكي

70

IR.UMSHA.REC

1397.447

30000000

10/7/97

دکتر اکرم رنجبر

اشکان کرباسی

بررسي اثر نيوزوم ان استيل سيستئين بر آسيب قلبي در مسموميت حاد با پاراكوآت در موش صحرايي نر

71

IR.UMSHA.REC

1397.445

20000000

29/8/97

دکتر اکرم رنجبر

زهرا گنجی راد

بررسي اثر نيوزوم ان استيل سيستئين بر آسيب ريوي در مسموميت حاد با پاراكوآت در موش صحرايي نر

72

IR.UMSHA.REC

1397.752

15000000

18/10/97

دکتر مرتضی شمسی زاده

فائزه رنجبران 

تاثير بحث گروهي مراقبت محور بر روي فرسودگي مراقبين از بيماران مبتلا به سكته ي هموراژيك

73

IR.UMSHA.REC

1397.522

20500000

6/9/97

رویا امینی

علی جدیدی

تبيين چالش هاي سياست گذاري حرفه پرستاري؛ يك مطالعه كيفي

74

IR.UMSHA.REC

1397.560

16600000

13/9/97

دکتر رضوان نجفی

مونا پور حعفر

ارتباط بين Bmi-1 و فاكتورهاي كلينكوپاتولوژيكي و بقا در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال: مطالعه مرور ساختارمند

75

IR.UMSHA.REC

1397.564

14950000

6/9/97

سعیده سادات مرتضوی

صدیفه تیمورلو

بررسي ارتباط وضعيت سلامت روان و كيفيت عملكرد كاري با مشخصات دموگرافيك معلمان اموزش وپرورش استثنايي شهر همدان (1397

76

IR.UMSHA.REC

1397.558

14950000

6/9/96

دکتر حسن رفیعی مهر

ایمان اولیایی

بررسي فاكتورهاي خطر در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيدي حاد در بيمارستان شهيد بهشتي همدان

77

IR.UMSHA.REC

1397.170

15000000

19/4/97

شادی عسگری

فاطمه صادقی اسد آبادی

تاثير مشاوره معنوي بر سازگاري رواني اجتماعي بيماران مبتلا به سرطان

78

IR.UMSHA.REC

1397.562

16000000

27/9/97

دکتر منوچهر کرمی

مهدیه آریان مهر

بررسي عملكرد مدل اپيدمي متحرك در تعيين سطوح آستانه طغيان بيماري آنفلوانزا در ايران

79

IR.UMSHA.REC

1397.455

14880000

22/8/97

دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

فرزانه ملا بهرامی

رابطه انواع تيپ شخصيتي افراد, ويژگي هاي فردي و قدرت ريسك پذيري آنها با اتخاذ تصميمات پر خطر

80

IR.UMSHA.REC

1397.292

14500000

6/9/97

دکتر مجید براتی

محدثه صدری

بررسي عوامل مؤثر بر خوددرماني در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك مركزي ديابت شهر همدان با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده

81

IR.UMSHA.REC

1397.636

149000000

27/9/97

دکتر مجید براتی

نسیم فتحی  

بررسي سواد سلامت و رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان علوم پزشكي همدان در سال 1397

82

IR.UMSHA.REC

1397.587

29020000

27/9/97

دکتر عبدالمطلب صید محمدی

فاطمه اسدی

بررسي و تحليل تغييرات زماني و مكاني پارامترهاي فيزيكي و شيميايي منابع آب استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

83

IR.UMSHA.REC

1397.642

2000000

27/9/97

دکتر محمد طاهری

مهسا موحدی

تايپينگ مولكولي ايزوله هاي اشرشياكلي يوروپاتوژن با روش ERIC-PCR در بيمارستان هاي همدان 1397

84

IR.UMSHA.REC

1397.732

9425000

25/10/97

هیوا اعظمی

وحید یوسف وند

بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان هاي آموزشي_درماني شهر همدان سال 1396

85

IR.UMSHA.REC

1397.761

9075000

25/10/97

هیوا اعظمی

مرضیه برزگر

بررسي اپيدميولوژِيك مرگ و مير ناشي از سرطان كولوركتال در بيماران بستري در مراكزآموزشي درماني شهر همدان در سال 1396

86

IR.UMSHA.REC

1397.676

8950000

18/10/97

هیوا اعظمی

زهرا بختیاری

بررسي اپيدميولوژيك مرگ وميرناشي از سوانح سوختگي در بخش سوختگي مركز آموزشي _درماني بعثت همدان در سال هاي1392-1395

87

IR.UMSHA.REC

1397.675

8950000

18/10/97

هیوا اعظمی

مینا محمد پور بیاتی

بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير ناشي از سوانح جاده اي در بخش هاي ويژه مركز آموزشي _درماني بعثت شهر همدان در نوروز1397

88

IR.UMSHA.REC

1397.659

9500000

4/10/97

دکتر محمد کریم صابری

زهرا مرادی

بررسي ارتباط خودكارآمدي كارآفرينانه و تقويت قصد كارآفريني دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

89

IR.UMSHA.REC

1397.735

90000000

18/10/97

دکتر مریم اسماعیل زاده

محمد گمار

ارزيابي توليدات علمي پژوهشگران ايراني در حوزه بيماريهاي داخلي و مقايسه آن با كشورهاي منطقه و جهان طي سالهاي 2007-2017

90

IR.UMSHA.REC

1397.711

14900000

11/10/97

دکتر مجید براتی

فاطمه بیات

بررسي ارتباط سواد سلامت با رفتارهاي خودمراقبتي بيماران فشارخوني مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1397

91

IR.UMSHA.REC

1397.643.

14800000

27/9/97

دکتر مجید براتی

مریم پرلوکی

بررسي رابطه بين سواد سلامت و كيفيت زندگي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي شهر همدان در سال139

92

IR.UMSHA.REC

1397.670

15825000

11/10/97

دکتر حسین وکیلی مفرد

نیره زارعی مرام

بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

93

IR.UMSHA.REC

1397.644

19850000

4/11/97

دکتر بهزاد ایمنی

فاطمه آقا محمدی

بررسي مقايسه اي تاثير روش تدريس سنتي با روش چند رسانه اي در يادگيري درس تكنولوژي جراحي ارتوپدي دانشجويان اتاق عمل علوم پزشكي همدان

94

IR.UMSHA.REC

1397.563

20000000

6/9/97

دکتر عبدالرحمن بهرامی

فرزانه ملا بهرامی

تعيين شرايط بهينه نمونه برداري از استيك آنهيدريد درهوا به روش فيبر غشايي تو خالي و توسعه تجزيه با اسپكتروفتومتر

95

IR.UMSHA.REC

1397.686

19985000

11/10/97

دکتر فخرالدین قاسمی

الناز طاهری

بررسي تاثير انواع دستكش هاي ايمني بر روي دامنه ي حركتي، قدرت چنگش، حساسيت لمسي و چابكي دست آتش نشانان ايراني

96

IR.UMSHA.REC

1397.561

30000000

4/11/97

دکترمحمد رضا سمرقندی

یاسر وزیری

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سودوموناس به آنتي بيوتيك هاي متداول در تصفيه خانه فاضلاب شهرهمدان

97

IR.UMSHA.REC

1397.683

30000000

18/11/97

دکترمحمد رضا سمرقندی

عبداله درگاهی

بررسي كارايي فرايند الكتروشيميايي در حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده از الكترودهاي آند گرافيت و گرافيت/دي اكسيد سرب (G/β-PbO2): بهينه سازي آزمايشات با طرح آماري مركب مركزي

98

IR.UMSHA.REC

1397.646

20000000

4/10/97

دکتر صالح صالح زاده

علیرضا صالح زاده

مطالعه تأثير ويتامين هاي A و E بر كاهش استرس اكسيداتيو ناشي از داروي ضد ليشمانيوز آمفوتريسين B در رت نر ويستار

99

IR.UMSHA.REC

1397.774

9500000

9/11/97

دکتر محمد کریم صابری

سوگند رحمتی

تحليل استنادي مقالات منتشر شده در فصلنامه فهرست نويسي و رده بندي

100

IR.UMSHA.REC

1397.712

8500000

25/10/97

دکتر زهره علیزاده

امیر رضا عبدالهیان

بررسي واراسيون شريان فمورال در افراد مراجعه كننده به مركز آنژيوگرافي بيمارستان فرشچيان در سال 97

101

IR.UMSHA.REC

1397.422

80000000

3/7/97

دکتر عباس شکری

آناهیتا بخشایی

بررسي شيوع آنومالي هاي تعدادي در دندان هاي دايمي با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در بيماران نيازمند درمان ارتودنسي درشهر همدان از سال 1389-1396

102

IR.UMSHA.REC

1397.476

29950000

6/9/97

دکتر ایرج امیری

هادی قاسمی

بررسي ارتباط فعاليت آنزيم هاي آدنوزين د-آميناز و ميلوپروكسيداز مايع فوليكولار زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با كيفيت تخمك در مقايسه با زنان نرمال

103

IR.UMSHA.REC

1397.658

30000000

11/10/97

دکتر علیرضا رحمانی

مهدی سالاری

بهينه سازي فرآيند PS/US/nZVI-rGO در حذف آلاينده فورفورال از محيط هاي آبي توسط روش سطح پاسخ (RSM) با طرح آزمايش CCD

104

IR.UMSHA.REC

1397.731

22800000

25/10/97

دکتر یونس محمدی

عیسی  سلیمانی

بررسي رابطه بين توكسوپلاسموزيس با خودكشي: يك مطالعه مروري منظم

105

IR.UMSHA.REC

1397.682

19780000

9/11/97

دکتر لیلی شکوهی زاده

پریناز صدیقی

تيپ بندي مولكولي ايزوله هاي باليني كلبسيلا پنومونيه جدا شده از بيمارستان هاي همدان با روش تكثير نواحي تكراري توافقي بين ژني انتروباكتريال (ERIC-PCR) در سال 1397

106

IR.UMSHA.REC

1397.668

14700000

18/10/97

مهدی مولوی وردنجانی

زهرا کرد ورکانه

بررسي ارتباط بين استرس شغلي و ويژگي هاي شخصيتي تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي استان همدان در سال 1397

107

IR.UMSHA.REC

1397.803

8350000

9/11/97

دکتر زهره علیزاده

اکبر کرمی

بررسي زاويه حمل با استفاده از تصاوير راديوگرافي در افراد بالغ مراجعه كننده به مركز راديولوژي بيمارستان بعثت در سال 1397

108

IR.UMSHA.REC

1397.775

9500000

9/11/97

دکتر محمد کریم صابری

آزاده رومیانی

تحليل استنادي مقالات منتشر شده در Journal of Artificial Societies and Social Simulation بين سال هاي 2000- تا 2018

109

IR.UMSHA.REC

1397.633

29000000

25/10/97

دکتر مهناز خطیبان

مریم مدی نشاط

بررسي تاثير آموزش درس اخلاق پرستاري با استفاده ازشيوه نوين بازيهاي برنامه ريزي شده بر حساسيت اخلاقي ، آگاهي اخلاقي و رضايتمندي دانشجويان پرستاري

110

IR.UMSHA.REC

1397.300

15000000

10/7/97

شادی عسگری

حسن مرادی

بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي به روش Teach back بر خود كارآمدي تغذيه اي بيماران ديابتي

111

IR.UMSHA.REC

1397.649

19775000

7/11/97

دکتر عفت صادقیان

علی اکبری

تأثير مراقبت معنوي بر اضطراب مرگ و عزت نفس در بيماران مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن مولتيپل اسكروزيس همدان.

112

IR.UMSHA.REC

1397.718

20000000

2/11/97

دکترامیرحسین ظهیرنیا

لیلا حسین زاده

بررسي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در افراد شاغل مراكز فروش آفت كش ها در شهرستان هاي همدان و كنگاور سال 1397

113

IR.UMSHA.REC

1397.669

9800000

7/12/97

دکتر محمد کریم صابری

علی اوچی

ارزيابي آلتمتريكس 1000 مقاله پراستناد مجله نيچر

114

IR.UMSHA.REC

1397.895

20000000

7/12/97

دکتر محمد طاهری

فائزه کوثری

بررسي شيوع و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيك باكتري هاي جدا شده از بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهر همدان 97-1396

115

IR.UMSHA.REC

1397.908

14600000

7/12/97

دکتر سیده زهرا معصومی

سارا عبدلی

مطالعه ساختارمند عوامل موثر بر عفونت پس از زايمان

116

IR.UMSHA.REC

1397.849

19850000

30/11/97

دکتر بهزاد ایمنی

شیما بهرامی جلال

تبيين نقش مهارت هاي ارتباطي تيم جراحي در ايمني بيمار در اتاق عمل: يك مطالعه كيفي

117

IR.UMSHA.REC

1397.684

19850000

30/11/97

دکتر بهزاد ایمنی

شیردل زندی چرحه بیان

بررسي اثرتعاملي مشاوره قبل از جراحي و پذيرش بيمار در اتاق عمل توسط مشاور بر ميزان اضطراب و علايم حياتي در جراحي باي پس عروق كرونر (CABG)

118

IR.UMSHA.REC

1397.677

16450000

7/12/97

دکتر محمد کریم

نیره زارعی مرام

بررسي تأثير سرمايه فكري بر بهبود عملكرد كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

119

IR.UMSHA.REC

1397.749

19480000

23/11/97

دکتر لیلی شکوهی زاده

کیانا کریمی بیامه

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و تشكيل بيوفيلم در ايزوله هاي باليني كلبسيلا پنومونيه جدا شده از بيمارستان هاي همدان در شش ماهه دوم سال 1397

120

IR.UMSHA.REC

1397.949

8650000

14/12/97

دکتر حیدر بابامیری

بهاره حیدری

بررسي مدل عدم توازن تلاش-پاداش و مدل تقاضا -كنترل-حمايت به عنوان پيش بين تعارض كار-خانواده

121

IR.UMSHA.REC

1397.114

30000000

97/3/1

دکتر محمد رضا سمر قندی

کامران تاری

بررسي كارايي پرسولفات فعال شده با فرآيند حرارت/ كربن فعال گرانولي پوشش داده شده با اكسيد روي در تجزيه رنگ آزو-اسيد بلو 113 از محلول آبي

122

IR.UMSHA.REC

1397.245

29900000

26/4/97

دکتر قربان عسگری

کامران تاری

جذب رنگ متيلن بلو از فاضلاب شبيه سازي شده صنايع نساجي با استفاده از پاميس كربنه شده و احيا ء جاذب اشباع شده با فرايند ازن زني

123

IR.UMSHA.REC

1397.238

20000000

19/4/97

دکتر لیلی شکوهی زاده

نیره زارع فهیم

بررسي تاثير ضد باكتريايي بربرين بر ايزوله هاي مقاوم به سپيروفلوكساسين و ايمي پنم اسينتوباكتر بوماني جدا شده از بيمارستان هاي همدان

124

IR.UMSHA.REC

1397.927

16000000

14/12/97

دکتر زهره علیزاده

محمد محمدی بلبان  آباد

 

تاثير نانو ذرات نقره بر تغييرات ساختاري بافت قلب موش صحرايي

125

IR.UMSHA.REC

1397.924

9950000

21/12/97

بنفشه ثمری

فرید پریداد

بررسي اپيدميولوژيك مرگ ناشي از مسموميت در بيماران بستري در مركز مسموميت هاي شهر همدان از سال 1390 تا 1395

126

IR.UMSHA.REC

1397.906

 

29900000

7/12/97

دکتر مسعود خداویسی

علی افشاری

تبيين درك دانشجويان فوريتهاي پزشكي از چالش هاي آموزش تئوري و باليني

127

IR.UMSHA.REC

1397.979

15000000

21/12/97

دکتر لیلا معصومی

محمد احمدیان

بررسي دلايل بي انگيزگي تحصيلي دانشجويان كتابداري واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

128

IR.UMSHA.REC

1397.293

29500000

22/8/97

دکترابراهیم عباسی عشافی

فریبا پیش بین

بررسي ارتباط سطح سرمي پپتيد شبه گلوكاگن 1((GLP-1 با استرس اكسيداتيو درنوزادان نارس

129

IR.UMSHA.REC

1397.923

15000000

14/12/97

دکتر مجیدحبیبی محرز

عرفان رضایی

تعيين ارتباط بين آگاهي دانشجويان در مورد خطرات مواد شيميايي با كاربردپذيري و قابليت ادراك پذيري نماد هاي استفاده شده بر روي بسته بندي مواد شيميايي

130

IR.UMSHA.REC

1397.961

19800000

21/12/97

دکتر الهام خانلرزاده

ثمینه ثقفی نیا

بررسي اثر بخشي طرح منتورشيپ جهت ارتقاي كيفيت مشاوره دانشجويان جديد الورود پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1397

131

IR.UMSHA.REC

1397.851

19950000

21/12/97

دکتر الهام خانلرزاده

رضا جمالی

بررسي اپيدميولوژيك خودكشي هاي منجر به مرگ و عوامل مرتبط با ان در استان همدان بين سال هاي 1396-1390

132

IR.UMSHA.REC

1397.850

26125000

21/12/97

دکتر محمد فلاح

افشین عظیمی

بررسي شيوع انتروبيوس ورميكولاريس در كودكان مهد كودك ها ي شهر همدان در سال 1398

133

IR.UMSHA.REC

1397.

19850000

21/12/97

دکتر بهزاد ایمنی

امیر محمد معراجی خواه

بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از ابزار مولتي مديا بر ميزان يادگيري درس تكنولوژي جراحي مغز و اعصاب دانشجويان كارشناسي اتاق عمل همدان(1398)

134

IR.UMSHA.REC

1397.962

9100000

14/12/97

دکتر فخرالدین قاسمی

رامین رحمانی

ارزيابي ارگونوميك خطر ابتلا به اختلالات اسكلتي _عضلاني در كارگران كارخانه سيما ن خاش به روش QEC و پرسشنامه گسترش يافته نورديك

135

IR.UMSHA.REC

1397.461

16000000

18/10/97

آرزو شایان

علی افشاری

چالش هاي اعتباربخشي در مراكز آموزشي درماني شهر همدان يك مطالعه كيفي

136

IR.UMSHA.REC

1397.645

19700000

4/10/97

دکتر بابک معینی

خدیجه بنده الهی

بررسي رابطه سلامت معنوي با كيفيت زندگي در زوجين نابارور مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه همدان 1397

137

 

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

 

139

 

 

 

 

 

 

140