دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
خلاصه مقالات در کنگره های 1396

خلاصه مفاله های کنگره 1396

 

عنوان خلاصه مقاله

مجري طرح

كنگره و تاريخ ارائه

نوع ارائه

1

EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF MALARIA IN BANDAR LENGEH, HORMOZGAN PROVINCE,

احسان مظلومی

تهران

پوستر

 

 

MAGGOT THERAPY FOR THE TREATMENT OF ACTANEOUS LEISHMANIASIS CAUSED BY LEISHMANIA MAJOR IN LABORATORY MODELS

یونس محمدی

تهران

پوستر

3

DEGRATION OF IMIDACLOPRID PESTICIDE IN AQUEOUS SOLUTION USING AND ECO-FRIENDLY ELECTROCHEMICAL PROCESS

خدیجه یاری

2ND INTERNATIONAL AND 20TH NATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENT

یزد

پوستر

4

INVESTIGATING THE AMOUNT OF HYDROGEN PEROXIDE OF EDIBLE OIL USED IN FAST FOOD AND SANDWICH SHOPS: AN OBJECTIVE STUDY CONDUCTED IN THE NORTH OF IRAN

کامران تاری

2ND INTERNATIONAL AND 20TH NATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENT

یزد

پوستر

5

A SYSTEMATIC REVIEW OF INVESTIGATING THE ASSOCIATION BETWEEN DUSTT AND THEIR BIOLOGICAL CONTAMINATION WITH CARDIOVASCULAR DISEASE IN IRAN

کامران تاری

2ND INTERNATIONAL AND 20TH NATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUBSTAINABLE DEVELOPMENT

پوستر

6

رویکرد های نوین در روش های نمونه برداری از آلاینده های شغلی و محیط زیست

سید قوام الدین عطاری

همین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

7

مقایسه عملکرد شناختی سالمندان دو زبانه و تک زبانه

گوهر لطفی

یازدهمین همایش گفتار درمانی ایران

تهران

پوستر

8

مدل سازی پویا ریسک در صنایع فرایتدی با بکارگیری شبکه بیزین

اسماعیل زارعی

 

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

9

ارزیابی آلودگی صدا و بررسی عملکرد مانع به عنوان راهکار کنترلی

فروغ معزز

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

10

بررسی میزان آزار دهندگی مواجهه با صدا در کارگران یک واحد صنعتی

حمید سعید نیا

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

11

شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای پرستاران شیمی درمانی و ارئه راهکار های اصلاحی

مهنوش کریمی

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

12

ارزیابی میزان مواجهه و مقدار سرب خون کارگران صنعت سرب ورودی

مریم فرخ زاد

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

13

بررسی میزان آلودگی صدای شغلی در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری همدان

نسترن خائفی

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

14

تلفیق سیستم تهویه و تغیرات جانمایی: راهکار موثر کنترل آلاینده های الکترو لیز روی

مجید اکبری

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

15

رزیابی ریسک ارگونومی با استفاده از چک لیست ایالت واشنگتن در شرکت شیشه

مریم فیض عارفی

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

16

بررسی جو ایمنی شرکت قند با استفاده از پرش نامه جو ایمنی نوردیک

مریم فیض عارفی

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

 

پوستر

17

پالایش بخارات اتیل بنزن با استفاده از نانو کامپوزیت MNO2/ AL2O3/ FE2O3

مریم فیض عارفی

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

18

EFFECT OF ESTROGEN& PROGESTRONE ON CATALEPSY AND MOTOR IMBALANCE IN HALOPERIDOL-INDUCED EXTRAPYRAMIDAL DISORDER

محمد مهدی

صباحی

کنگره علوم دارویی

همدان

پوستر

19

ید و ناخالصی ها در نمک های خوراکی استان همدان طی سالهای 94-95

ملیحه موسوی

اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا

شیراز

پوستر

20

بررسی وضعیت جوش شیرین و نمک در نان های سنتی همدان طی سالهای 94-95

ملیحه موسوی

اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا

شیراز

پوستر

21

ید و ناخالصی ها در نمک های خوراکی استان همدان طی سالهای 94-95

مسلم قبادی

اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا

شیراز

پوستر

22

  مقایسه وضعیت عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در بیماران قلبی و عروقی با افراد سالم شهر همدان در 1394

ایمان اولیایی

هیجدهمین کنگره پزوهشی سالیانه دانشجویانعلوم پزشکی کشور قزوین

پوستر

23

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF BALLOTA NIGRA SUBSP KURDICA ESSENTIAL PIL AND EXTRACTS

کیوان شهیدی

20TH IRANIAN PHARMACY STUDENTS SEMINAR

تهران

پوستر

24

نمونه برداری و تععین مقدار ایزوفلوران در هوا با جاذب کامپوزیت سیلیکاته نانولوله کربنی چند دیواره بر پایه روش ریز استخراج فاز جامد

دکتر سید قوام الدین عطاری

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

گیلان

پوستر

25

PROTECTIVE EFFECT OF TESTOSTERONE ON HALOPERIDOL INDUCED PARKINSONISM IN MALE RATS

سارا آمی احمدی

15TH IRANIAN PHARMACEUTICAL SCIENCE CONGRESS

تهران

پوستر

26

طراحی و اجرای تجارت نظارت شده در جهت ارتقای مهارت عملکردی اساتید در طراحی ازمون استاندارد

سیده آزاده صفوی

هیجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزش

تهران

پوستر

27

IN SILICO CHARACTERRIZATION AND HOMOLOGY MODELING OF WNT4                                         

دکتر سعیده غلام زاده

دومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی ایران

کرج

پوستر

28

INTRABODY( THE NEW KNOCKDOWN TECHNIQUE) AND ITS APPLICATIONS

دکتر سعیده غلام زاده

دومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی ایران

کرج

پوستر

29

RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC LIFE STYLE AND LIFE SATISFACTION AMONG STUDENTS OF MEDICAL SCIENCES

زهرا طاهری خرامه

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION AND PROMOTION

اصفهان

پوستر

30

   EFFECTIVENESS OF COMBINING MEDICATION AND BEHAVIORAL THERAPY ON AUSTIN SPECTRUM DISORDER

دکتر محمد رضایی

8TH CONGRESS OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY

تهران

پوستر

31

 

Effectiveness of pivotal response treatment on adaptive behavioral in children with austin spectrum disorder

گوهر لطفی

8TH CONGRESS OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY

تهران

پوستر

32

EXECUTIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH OBESSUIVE DISORDER PRESENTATION

دکتر سعید یزدی راوندی

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی-تهران

پوستر

33

EFFECT OF ACUTE AND CHRONIC RESTRAINT STRESS ON REINSTATEMENT OF EXTINGUISHED METHAMPHATAMINE CONDITIONED PLACE IN RATS

زهرا تسلیمی

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی - تهران

پوستر