دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
لیست طرح های 1395

ردیف

عنوان طرح

ارائه‌دهنده

دپارتمان ارائه‌دهنده

افراد دخیل

نوع طرح

تاریخ شروع

نوع پژوهش طرح

وضعیت

اعتبار (ریال)

1

بررسي رابطه وضعيت تصور ذهني بدني با خود كار آمدي عمومي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396

شهره امدادي

گروه بهداشت عمومي

شهره امدادي (مجري اصلي) - سحر بيجاري (مجري) - زيبا باقري (همكار) - مريم فرهاديان (مشاور آماري) - فاطمه رستمي( بهداشت عمومي) (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/26

كاربردي

در حال اجرا

13,720,000

2

بررسي ميزان ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و محيط در مناطق روستايي شبكه هاي بهداشت شهرهاي همدان، سنندج و كرمانشاه

عبدالرحمن بهرامي

گروه بهداشت حرفه اي

عبدالرحمن بهرامي (مجري اصلي) - كيوان ساعدپناه (مجري) - جليل درخشان (مجري) - مريم فرهاديان (مشاور آماري) - كمال ابراهيمي (همكار) - احمدرضا احمدي گهر (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

بنيادي

در حال اجرا

9,460,000

3

بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني در دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

يداله حميدي

گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني

يداله حميدي (مجري اصلي) - سحر پارسافر (مجري) - رويا نجفي وثوق (مشاور آماري) - مريم روستائي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

كاربردي

در حال اجرا

14,000,000

4

مقايسه كارايي فرآيند هاي UV/Persulfate و UV/ H2O2 در حذف رنگ هاي Rose Bengal و Uranine از محيط هاي آبي

عليرضا رحماني

گروه مهندسي بهداشت محيط

عليرضا رحماني (مجري اصلي) - فاطمه احمدي (مجري) - فاطمه كريمي (همكار) - محمد ونائي تبار (همكار) - حسن ذوالقدرنسب (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

كاربردي

خاتمه يافته

19,800,000

5

بررسي كارايي فرآيند الكترو/ پراستيك اسيد در حذف رنگ ردامين B از محيط هاي آبي

عليرضا رحماني

گروه مهندسي بهداشت محيط

عليرضا رحماني (مجري اصلي) - محمد جواد فردمال (مشاور آماري) - داوود نعمت الهي (مشاور علمي) - رويا اعظمي گيلان (مجري) - قاسم آذريان (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/23

كاربردي

در حال اجرا

19,975,000

6

مقايسه كارايي تجزيه اكسيداسيون شيميايي در محل فنل بوسيله پرسولفات فعال شده با EDTA/مس و EDTA/آهن

عليرضا رحماني

گروه مهندسي بهداشت محيط

عليرضا رحماني (مجري اصلي) - فهيمه زماني (مجري) - حليمه الماسي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/14

كاربردي

خاتمه يافته

415,000,000

7

بررسي ميزان سموم آفت كش ديازينون مايع، پرمترين ،كلرپيريفوس و مالاتيون در منابع آب شرب شهري استان كرمانشاه با روش استخراج با فاز جامد بوسيله كروماتوگرافي در سال 1394

محمدرضا سمرقندي

گروه مهندسي بهداشت محيط

عبداله درگاهي اودلو (مجري) - محمدرضا سمرقندي (مجري اصلي) - امير كرمي ( دانشجوي بين الملل) (مجري) - ياسر وزيري خوشمهر (همكار) - راضيه خاموطيان (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

خاتمه يافته

30,000,000

8

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي اشرشياكلي به آنتي بيوتيك هاي متداول در تصفيه خانه فاضلاب شهرهمدان

محمدرضا سمرقندي

گروه مهندسي بهداشت محيط

ياسر وزيري خوشمهر (مجري) - محمدرضا سمرقندي (مجري اصلي) - راضيه خاموطيان (مجري) - عبداله درگاهي اودلو (همكار) - محمدجواد شكوهي زاده (همكار) - مجتبي مرادي گلرخي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

9

بررسي كارايي پِراكسي مونوسولفات فعال شده به روش الكتريكي با الكترودهاي آهن در حذف اسيد هيوميك از محيط هاي آبي

محمدرضا سمرقندي

گروه مهندسي بهداشت محيط

محمدرضا سمرقندي (مجري اصلي) - فاطمه كريمي (مجري) - فاطمه احمدي (مجري) - محمد ونائي تبار (همكار) - ستار احمدي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/22

كاربردي

در حال اجرا

19,900,000

10

بررسي كارايي ورمي فيلتراسيون جهت حذف مترونيدازول از فاضلاب بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آتيه همدان)

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - زينب آتش زبان (مجري) - كاظم گوديني (همكار) - زيبا خداياري (مجري) - ناهيد قبادي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/26

كاربردي

در حال اجرا

19,730,000

11

جداسازي و شناسايي باكتري هاي غالب در سيستم راكتور بيوفيلمي با بستر متحركجهت تصفيه فاضلاب بيمارستان بعثت همدان

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - ميثم صديقي همت (مجري) - محمد يوسف عليخاني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

كاربردي

خاتمه يافته

19,900,000

12

بررسي كارايي نانو ذرات مگنتيت اصلاح شده با آلژينات سديم در حذف بيس فنل A از محيط هاي آبي

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - رويا اعظمي گيلان (مجري) - محمد ملامحمودي آبادي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/09

كاربردي

در حال اجرا

15,250,000

13

بررسي مقادير غلظت آنتي بيوتيك هاي متداول در فاضلاب بيمارستانهاي سينا و بعثت شهر همدان

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

عبداله درگاهي اودلو (مجري) - رضا شكوهي (مجري اصلي) - ياسر وزيري خوشمهر (همكار) - محمدجواد شكوهي زاده (همكار) - مصطفي ليلي (همكار) - راضيه خاموطيان (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

كاربردي

خاتمه يافته

30,000,000

14

بررسي كارايي سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضلاب(سيستم هاي نيزار مصنوعي و بركه تثبيت) و سيستم هاي لجن فعال(لجن فعال متعارف و هوادهي گسترده) جهت تصفيه فاضلاب شهري استان كرمانشاه

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - امير كرمي ( دانشجوي بين الملل) (مجري) - عبداله درگاهي اودلو (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

كاربردي

خاتمه يافته

9,400,000

15

بررسي كارايي فرايندهاي تلفيقي فتوكاتاليستي UV/H2O2 و UV/S2O8 در معدني سازي رنگ هاي آنيوني اسيد گرين 3 و راكتيو قرمز 120 و COD از محيط هاي آبي

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - ابوالفضل عرب كوهسار (مجري) - روح اله ترك شوند (مجري) - حسين فرجي اغوزدره (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/05/12

كاربردي

در حال اجرا

19,995,000

16

بررسي كارايي پرسولفات فعال شده با حرارت و چند كمك اكسيد كننده در حذف 2،4-دي نيتروفنل از محلول هاي آبي با روش طراحي تركيبي مركزي

رضا شكوهي

گروه مهندسي بهداشت محيط

رضا شكوهي (مجري اصلي) - فهيمه زماني (مجري) - امير شعبانلو (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/23

كاربردي

خاتمه يافته

20,000,000

17

بررسي تاثير آهن دو ظرفيتي در فعال سازي پرسولفات در حضور اشعه فرابنفش در حذف فنل از محيط هاي آبي

عبدالمطلب صيد محمدي

گروه مهندسي بهداشت محيط

عبدالمطلب صيد محمدي (مجري اصلي) - زهرا شريفي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/25

كاربردي

در حال اجرا

19,800,000

18

بررسي تاثير آهن دوظرفيتي در كارايي فرايند UV-LED/S2O82- در حذف 4-كلروفنل از محلول هاي آبي

عبدالمطلب صيد محمدي

گروه مهندسي بهداشت محيط

عبدالمطلب صيد محمدي (مجري اصلي) - راحله اميري استيار (مجري) - قربان عسگري (مشاور علمي) - قاسم آذريان (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/14

كاربردي

در حال اجرا

20,000,000

19

بررسي عملكرد پاميس كربنه شده در حذف فلورايد از آب

قربان عسگري

گروه مهندسي بهداشت محيط

قربان عسگري (مجري اصلي) - افسانه رفيع زاده (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

خاتمه يافته

19,720,000

20

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد استفاده از آفت كش ها در كشاورزان شهرستان كبودرآهنگ در سال 1395

محمد جواد عصاري

گروه بهداشت حرفه اي

محمد جواد عصاري (مجري اصلي) - فاطمه رستمي ( بهداشت حرفه اي) (مجري) - عليرضا سلطانيان (مشاور آماري) - مريم افشاري (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/18

كاربردي

در حال اجرا

13,650,000

21

ارزيابي عملكرد هودهاي شيميايي آزمايشگاه هاي پرديس دانشگاه علوم پزشكي همدان و ارائه راهكارهاي اصلاحي در سال 1395

فرشيد قرباني شهنا

گروه بهداشت حرفه اي

مريم فيض عارفي (مجري) - فرشيد قرباني شهنا (مجري اصلي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/14

كاربردي

در حال اجرا

18,500,000

22

بررسي تغييرات فصلي نرخ پذيرش اختلال دوقطبي و ارتباط آن با شاخص هاي آب و هوا

حسين محجوب

گروه آمار زيستي

بهناز علافچي (مجري) - حسين محجوب (مجري اصلي) - رويا نجفي وثوق (مجري) - علي قلعه ايها (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/15

كاربردي

در حال اجرا

13,500,000

23

شناسايي وارزيابي خطاي انساني با استفاده از تكنيك ATHEANA در عمليات معدنكاري

ايرج محمدفام

گروه بهداشت حرفه اي

ايرج محمدفام (مجري اصلي) - صفورا كريمي (مجري) - مصطفي ميرزايي علي آبادي (مشاور علمي) - طاهره اسكندري (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

خاتمه يافته

13,400,000

24

ارزيابي ميزان بار كاري ذهني و ارتباط آن با خستگي در پرسنل اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي-درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان

مجيد معتمدزاده

گروه ارگونومي

مجيد معتمدزاده (مجري اصلي) - پژمان محمدي (مجري) - مرضيه عباسي نيا (مجري) - محمد عليايي (همكار) - روح اله پروري اكبرابادي (همكار) - صفورا كريمي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

17,300,000

25

بررسي تأثير اختلالات خواب بر توانايي انجام كار در كاركنان شاغل در پروژه هاي يك شركت عمراني

مجيد معتمدزاده

گروه ارگونومي

مجيد معتمدزاده (مجري اصلي) - رضا شهيدي (مجري) - ابراهيم درويشي (مجري) - محسن مهدي نيا (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

خاتمه يافته

14,800,000

26

بررسي وضعيت سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در كارمندان دانشگاه علوم پزشكي همدان

بابك معيني

گروه بهداشت عمومي

بابك معيني (مجري اصلي) - فروزان رضاپور شاه كلائي (مجري) - سحر خوش روش (مجري) - زهرا طاهري خرامه (همكار) - خيرالله مرادي (همكار) - ساناز خليلي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/07/13

كاربردي

خاتمه يافته

11,980,000

27

بررسي ديدگاه ها و نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در ارتباط با مشاوره تحصيلي: يك مطالعه ي كيفي

فروزان رضاپور شاه كلائي

گروه بهداشت عمومي

نوشين سليمي (مجري) - خديجه عزتي رستگار (مجري) - ميترا دوگونچي (همكار) - الهام قيسوندي (همكار) - فروزان رضاپور شاه كلائي (مجري اصلي) - پريسا پارسا (مشاور علمي) - فاطمه ارباب پوري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

در حال اجرا

24,440,000

28

بررسي رابطه سلامت معنوي و باورهاي مذهبي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي همدان و قم در سال 1395

فروزان رضاپور شاه كلائي

گروه بهداشت عمومي

زهرا طاهري خرامه (مجري) - فروزان رضاپور شاه كلائي (مجري اصلي) - سحر خوش روش (همكار) - خيرالله مرادي (همكار) - ساناز خليلي (مشاور آماري) - بابك معيني (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/23

كاربردي

در حال اجرا

21,700,000

29

بررسي سبك زندگي اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان و قم و ارتباط آن با رضايت از زندگي در سال 95

سيد محمد مهدي هزاوه ئي

گروه بهداشت عمومي

زهرا طاهري خرامه (مجري) - سيد محمد مهدي هزاوه ئي (مجري اصلي) - مريم فرهاديان (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/26

كاربردي

در حال اجرا

19,900,000

30

استفاده از فيلم آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در اندازه گيري صحيح فشار خون توسط بهورزان شهرستان همدان

سيد محمد مهدي هزاوه ئي

گروه بهداشت عمومي

خديجه عزتي رستگار (مجري) - الهام قيسوندي (همكار) - ميترا دوگونچي (همكار) - نوشين سليمي (همكار) - سيد محمد مهدي هزاوه ئي (مجري اصلي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/03

توليدي

در حال اجرا

29,080,000

31

بررسي تاثير رايحه درماني با اسطوخدوس بر كيفيت خواب زنان باردار در سه ماهه سوم بارداري

پريسا پارسا

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

پريسا پارسا (مجري اصلي) - فهيمه عزتي آراسته پور (مجري) - نازنين خادمي (مجري) - مهتاب ستاري (همكار) - فاطمه شبيري (همكار) - يونس محمدي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

19,725,000

32

تاثير آروماتراپي ( استنشاق اسانس اسطوخودوس) بر ميزان اضطراب مرحله ي اول زايمان درزنان نخست زا : يك كارآزمايي باليني تصادفي شده

پريسا پارسا

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

پريسا پارسا (مجري اصلي) - مهتاب ستاري (مجري) - فهيمه عزتي آراسته پور (مجري) - يونس محمدي (مشاور آماري) - فاطمه شبيري (مشاور علمي) - شيرين مرادخاني (مشاور علمي) - فاطمه كلهري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/05/19

كاربردي

در حال اجرا

19,275,000

33

درك ديدگاه هها ي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان مقطع دكتراي دانشگاه علوم پزشكي همدان در ارتباط با آينده شغلي و پيشرفت حرفه اي : يك مطالعه ي تركيبي كيفي و كمي

پريسا پارسا

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

پريسا پارسا (مجري اصلي) - ميترا دوگونچي (مجري) - الهام قيسوندي (مجري) - فروزان رضاپور شاه كلائي (مشاور علمي) - نوشين سليمي (همكار) - خديجه عزتي رستگار (همكار) - بي تا پارسا (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

در حال اجرا

26,720,000

34

بررسي مقايسه اي تاثير سيمي فوگل و سالويگل بر گرگرفتگي و تعريق شبانه در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر همدان درسال1395

فرزانه سلطاني

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فرزانه سلطاني (مجري اصلي) - سيده زهرا معصومي قاضي نوري طباطبايي (مشاور علمي) - آرزو شايان (مشاور علمي) - ريحانه ابراهيمي (همكار) - شيرين مرادخاني (مشاور علمي) - مريم فرهاديان (مشاور آماري) - رويا احمدي نيا تابش (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/03

كارآزمايي باليني

در حال اجرا

20,000,000

35

بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر همدان پيرامون سلامت جنسي

فرزانه سلطاني

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فرزانه سلطاني (مجري اصلي) - مهتاب ستاري (مجري) - پريسا پارسا (همكار) - مريم فرهاديان (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

18,375,000

36

بررسي تأثير ژل آلوئه ورا بر ميزان درد پرينه و بهبودي زخم پس از اپيزياتومي در زنان نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه همدان

فاطمه شبيري

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فاطمه شبيري (مجري اصلي) - پريسا پارسا (همكار) - فهيمه عزتي آراسته پور (مجري) - نازنين خادمي (مجري) - منصور نظري (مشاور آماري) - ياسمن نظري (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

19,950,000

37

بررسي تأثير آروماتراپي ليمو بر تهوع و استفراغ بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1395 : كارآزمايي باليني تصادفي شده

فاطمه شبيري

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فاطمه شبيري (مجري اصلي) - پريسا پارسا (مشاور علمي) - يونس محمدي (مشاور آماري) - فهيمه عزتي آراسته پور (مجري) - نازنين خادمي (مجري) - بيان مفاخري (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

19,950,000

38

مقايسه ي وضعيت سلامت روان بين دو گروه بارداري خواسته و ناخواسته در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1395

فاطمه شبيري

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فاطمه شبيري (مجري اصلي) - پريسا پارسا (مشاور علمي) - پرستو آهنگ پور (مجري) - سعيد يزدي راوندي (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

در حال اجرا

19,950,000

39

بررسي عوامل خطر مرتبط با جفت سرراهي: يك مطالعه مورد-شاهدي

فاطمه شبيري

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

فاطمه شبيري (مجري اصلي) - انسيه جنابي (مجري) - منوچهر كرمي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/18

كاربردي

در حال اجرا

19,980,000

40

بررسي تاثير درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي بر افسردگي، عملكرد توجه و عملكردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي

فرشيد شمسائي

گروه پرستاري ( كودكان ، بهداشت ، روانپرستاري )

مرضيه نظري بديع (مجري) - فرشيد شمسائي (مجري اصلي) - علي قلعه ايها (همكار) - محمد احمدپناه (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/14

كاربردي

در حال اجرا

24,800,000

41

تاثير روش مشاوره گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي زنان نازاي تحت درمان IVF مراجعه كننده به مركز نازايي بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 1395

سيده زهرا معصومي قاضي نوري طباطبايي

گروه مامايي ( مامايي و بهداشت مادر و كودك)

سيده زهرا معصومي قاضي نوري طباطبايي (مجري اصلي) - فاطمه كلهري (مجري) - يونس محمدي (مشاور آماري) - مهناز ياونگي (مشاور علمي) - فرشيد شمسائي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/04

بنيادي

در حال اجرا

18,450,000

42

بررسي اثر سطح CPKوLDH در تعيين شدت آسيب هايپوكسيك وايسكيميك در نوزادان مبتلا به HIE

بهناز بصيري

گروه اطفال

بهناز بصيري (مجري اصلي) - رسول اسماعيلي (همكار) - محمد مهدي صباحي (مجري) - عباس مرادي هيئت علمي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/23

بنيادي

در حال اجرا

20,000,000

43

بررسي اثرات مهاري جنيستئين بر پروليفراسيون رده سلولي سرطان معده

ايرج خدادادي كهلان

گروه بيوشيمي

ندا قاسمخاني (مجري) - ايرج خدادادي كهلان (مجري اصلي) - غلامرضا شفيعي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

بنيادي

خاتمه يافته

20,000,000

44

اثر تحريك مغناطيسي فرا جمجه اي بر روند بهبودي مدل القاء مالتيپل اسكلروزيس حيواني

عبدالرحمن صريحي

گروه فيزيولوژي

عبدالرحمن صريحي (مجري اصلي) - زهرا تسليمي (مجري) - سعيد يزدي راوندي (مجري) - محمد مهدي افتخاريان (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/05/12

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

45

بررسي ژن هاي كد كننده سيستم هاي جذب آهن در سويه هاي اشرشيا كلي جدا شده از مواد غذايي در مقايسه با سويه هاي جدا شده از نمونه هاي كلينيكي

محمد يوسف عليخاني

گروه ميكروبيولوژي

محمد يوسف عليخاني (مجري اصلي) - حسن محمودي( دانشجوي باكتري) (مجري) - محمد مرادي (همكار) - قدرت اله روشنايي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/05/19

بنيادي

در حال اجرا

30,000,000

46

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و شناسايي ژن هاي مقاومت به كينولون ها (qnr A وqnr B) و كلسيتين (mcr-1 ) در سويه هاي اشريشيا كلي ) E.coli ( ايزوله شده از نمونه هاي مخاطي بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال ( CRC ) و افراد مبتلا به التهاب روده

محمد يوسف عليخاني

گروه ميكروبيولوژي

محمد يوسف عليخاني (مجري اصلي) - حسن محمودي( دانشجوي باكتري) (مجري) - سيما غياثوند (مجري) - قدرت اله روشنايي (مشاور آماري) - اميد زارعي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/11

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

47

بررسي عوارض عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي در بيماران مركز كاشت حلزون بعثت همدان

فرهاد فراهاني

گروه گوش و حلق و بيني

فرهاد فراهاني (مجري اصلي) - زهرا فراهاني( عضو مركز) (مجري) - حانيه دكامي (مجري) - الهام خانلرزاده (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/17

كاربردي

در حال اجرا

9,000,000

48

بررسي مقايسه اي اثر عصاره هيدروالكلي ذغال اخته و اسطوخودوس بر روي پروتواسكولكس هاي كيست هيداتيك در شرايط آزمايشگاهي

محمد فلاح

گروه انگل و قارچ شناسي

محمد فلاح (مجري اصلي) - علي احسان شهبازي (مجري) - محمد متيني (مشاور علمي) - شيرين مرادخاني (مشاور علمي) - عليرضا سلطانيان (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/18

كاربردي

در حال اجرا

25,320,000

49

بررسي آلودگي باكتريايي سطح خارحي سوسري هاي جمع آوري شده از برخي بيمارستان ها ي شهر همدان در سال 1395

منصور نظري

گروه حشره شناسي پزشكي

منصور نظري (مجري اصلي) - فراست حبيبي (مجري) - سيد مصطفي حسيني( باكتري شناسي) (مجري) - ساسان نظري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

كاربردي

در حال اجرا

20,000,000

50

بررسي آلودگي باكتريايي داخلي سوسري هاي جمع آوري شده از برخي بيمارستان ها ي شهر همدان در سال 1395

منصور نظري

گروه حشره شناسي پزشكي

منصور نظري (مجري اصلي) - فراست حبيبي (مجري) - سيد مصطفي حسيني( باكتري شناسي) (مجري) - سامان نظري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/22

بنيادي

در حال اجرا

20,000,000

51

تعيين عوامل خطر در بيماران مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك كمتر از 15 سال در همدان در سال هاي 94و95

حسن رفيعي مهر

گروه علوم آزمايشگاهي

حسن رفيعي مهر (مجري اصلي) - فرشته كلهر (مجري) - حسين اصفهاني (مشاور علمي) - سميه قرباني قلي آباد (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/07/13

كاربردي

در حال اجرا

15,000,000

52

بررسي ميزان رعايت اصول حفاظتي در تصوير برداري تشعشعي از زنان باردار و مستعد بارداري در بيمارستان هاي دولتي شهر همدان در سال1396

كريم قاضي خانلو ثاني

گروه راديولوژي (پيراپزشكي)

كريم قاضي خانلو ثاني (مجري اصلي) - صبا قرباني متقي (مجري) - رويا نجفي وثوق (مشاور آماري) - بهاره حيدري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/10

كاربردي

در حال اجرا

13,750,000

53

بررسي تأثير اطلاع درماني غير حضوري بر كاهش ميزان اختلالات اضطرابي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 96-1395

حسين وكيلي مفرد

گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

حسين وكيلي مفرد (مجري اصلي) - راضيه بهراميان (مجري) - نسيم انصاري (مجري) - سهيلا پناهي (مشاور علمي) - ليلا معصومي (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/03

كاربردي

در حال اجرا

14,525,000

54

بررسي آزمايشگاهي خواص ضد ميكروبي سه نوع سيلر اندودونتيك در تركيب با داكسي سيكلين عليه باكتري E Faecalis.

زكيه دنيوي

گروه اندودانتيكس

زكيه دنيوي (مجري اصلي) - نجمه كرماني (مجري) - عليرضا سلطانيان (مشاور آماري) - رسول يوسفي مشعوف (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

بنيادي

در حال اجرا

24,850,000

55

بررسي اثر ليزر Er:YAG بر استحكام ريزكششي سمان panavia F2 به عاج

لقمان رضايي صوفي

گروه دندانپزشكي ترميمي

لقمان رضايي صوفي (مجري اصلي) - منا علي عربي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/28

كاربردي

در حال اجرا

10,800,000

56

بررسي مقايسه اي اثر دو نوع غشاي سدكننده كلاژنه و acellular dermal matrix بر بازسازي ضايعات استخواني اينترابوني دو ديواره ايجاد شده در سگ از طريق بررسي هاي هيستولوژي و هيستومورفومتري

سارا سهيلي فر

گروه پريودانتيكس

سارا سهيلي فر (مجري اصلي) - عرفان عباسي عطيبه (مجري) - سيد محمد( تسويه حساب) حسيني پناه (مشاور علمي) - قدرت اله روشنايي (مشاور آماري) - ايمان براتي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

كارآزمايي باليني

در حال اجرا

30,000,000

57

بررسي ميزان دقت تصويربرداري 2مدل دستگاه CBCT در تشخيص پوسيدگي هاي دنداني در زير روكش هاي مختلف (متال سراميك- زيركونيا-تمام سراميك) در يك مطالعه آزمايشگاهي

عباس شكري مرئي

گروه راديولوژي دهان

عباس شكري مرئي (مجري اصلي) - ليلا رمضاني (مجري) - بيژن حيدري (مشاور علمي) - مهدي اكبرزاده (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/07

بنيادي

در حال اجرا

30,000,000

58

مقايسه ريلپس بي نظمي دندانهاي ثنايا در بيماران درمان شده با روش بدون كشيدن دندان ، روش كشيدن دندان پرمولر و روش كشيدن دندان انسيزور

مجيد محمودزاده

گروه ارتودنسي

مجيد محمودزاده (مجري اصلي) - مريم فرهاديان (مشاور آماري) - مهديه خسروي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/22

بنيادي

در حال اجرا

18,500,000

59

مقايسه نماي نيمرخ صورت بيماران داراي مال اكلوژن كلاس I مرزي متعاقب پيش بيني درمان هاي ارتودنسي از ديدگاه متخصصين ارتودونسي، دندانپزشكان عمومي و افراد غير دندانپزشك ايراني

مجيد محمودزاده

گروه ارتودنسي

مجيد محمودزاده (مجري اصلي) - سميه كرمي (مجري) - مهدي اكبرزاده (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/05/19

كاربردي

در حال اجرا

8,600,000

60

مقايسه عرضهاي قوس دنداني در مال اكلوژن كلاس 2/ با مال اكلوژن هاي كلاس و كلاس 1/

امير فرهنگ مير اسماعيلي

گروه ارتودنسي

امير فرهنگ مير اسماعيلي (مجري اصلي) - وحيد شهيدي زندي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/07

كاربردي

در حال اجرا

9,800,000

61

بررسي اثر آنتي ميكروبيال ليزرديود بر باكتري هاي استرپتوكوك موتانس

محمد اسماعيل زاده كندجاني

گروه دندانپزشكي اطفال

محمد اسماعيل زاده كندجاني (مجري اصلي) - رسول يوسفي مشعوف (مشاور علمي) - پيام اميني (مشاور آماري) - ستاره سهيلي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/22

كاربردي

در حال اجرا

9,200,000

62

بررسي نيازها واولويتهاي مشاوره در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي همدان (ديدگاه دانشجويان )

سعيده سادات مرتضوي

گروه كاردرماني

سعيده سادات مرتضوي (مجري اصلي) - ليلي تاپاك (مشاور آماري) - ساريسا فيضي پور (همكار) - زهرا مرتضوي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/03

كاربردي

در حال اجرا

13,600,000

63

بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با افسردگي در بين دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

مجيد براتي (مجري اصلي) - قطران مولودي (مجري) - فائزه كريمي (مجري) - طاهره اعتصامي فرد (همكار) - يونس محمدي (مشاور آماري) - مريم افشاري (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/06/02

كاربردي

در حال اجرا

14,660,000

64

بررسي عوامل موثر بر رعايت بهداشت دهان و دندان مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 95

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

سيده مليكا خارقاني مقدم (مجري) - مجيد براتي (مجري اصلي) - سعيده حاجي مقصودي (مشاور آماري) - مريم برزگر (همكار) - مرضيه رمضاني فرزانه (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/06/02

كاربردي

در حال اجرا

19,800,000

65

بررسي سطح سواد سلامت در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

مجيد براتي (مجري اصلي) - سعيده محمدي فرح (مجري) - افسانه كاوياني منش (مجري) - يونس محمدي (مشاور آماري) - مريم افشاري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

در حال اجرا

14,600,000

66

بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده با سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 96-95

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

فهيمه باقري خولنجاني (مجري) - مجيد براتي (مجري اصلي) - مريم سيدطبيب (مشاور آماري) - زهرا يادگار( دانشجوي بهداشت) (همكار) - مرجان نجفي (همكار) - مريم پرواز (همكار) - سميرا دهقاني( دانشجوي بهداشت) (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/06/02

كاربردي

در حال اجرا

20,200,000

67

بررسي عوامل مرتبط با قصد انجام اعمال جراحي زيبايي با بهره گيري از نظريه عمل منطقي در بين دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان سال1396

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

مجيد براتي (مجري اصلي) - فريبا كاظمي كيله گلان (مجري) - سحر پارسافر (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/10

كاربردي

در حال اجرا

14,900,000

68

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد والدين داراي كودك زير 6 سال مراجعه كننده به مراكز بهد اشتي درماني شهر همدان در خصوص كنترل تب در سال 1396

مجيد براتي

گروه بهداشت عمومي

مجيد براتي (مجري اصلي) - منيره افشار (مجري) - مرتضي شمسي زاده (مشاور علمي) - ليلي تاپاك (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/10

كاربردي

در حال اجرا

14,800,000

69

تعيين اثر روغن تخم كدوي cucorbita pepoبا تامسولوسين بر كاهش علايم باليني بزرگي خوش خيم پروستات،كارآزمايي باليني يك سو كور

محمدعلي اميرزرگر

گروه اورولوژي

محمدعلي اميرزرگر (مجري اصلي) - محمود ابراهيمي ( بين الملل) (مجري) - فرامرز يعقوبي (مجري) - عباس مرادي (مشاور علمي) - نوشين يعقوبي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/02

كارآزمايي باليني

در حال اجرا

27,600,000

70

شناسايي مولكولي ساركوسيستيس در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه صنعتي همدان در سال 1395

اميرحسين مقصود

گروه انگل و قارچ شناسي

اميرحسين مقصود (مجري اصلي) - علي احسان شهبازي (مجري) - سيد موسي متولي حقي (مجري) - محمد متيني (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

71

بررسي شيوع و پراكندگي ژنوتيپ هاي مختلف آكانتامبا در ايران: مرور ساختاريافته و فراتحليل

اميرحسين مقصود

گروه انگل و قارچ شناسي

اميرحسين مقصود (مجري اصلي) - سيد موسي متولي حقي (مجري) - منوچهر كرمي (مشاور علمي) - خديجه رحمتي (همكار) - پگاه آمري (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/18

اپيدميولوژي

در حال اجرا

15,850,000

72

بررسي اثر مهاري كلرلاولگاريس بر فيبروز كبدي در رت هاي القا شده با CCL4

جمشيد كريمي

گروه بيوشيمي

جمشيد كريمي (مجري اصلي) - روح اله محسني (مجري) - زهرا عرب صادق آبادي (مجري) - حميد رضا قديمي پور (همكار) - نجات خيري پور (همكار) - هادي قاسمي (همكار) - حميد غلامي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/12

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

73

مطالعه امكان سنجي اجراي آموزش مجازي در دانشگاه علوم پزشكي همدان جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي

ليلا معصومي

گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

ليلا معصومي (مجري اصلي) - حسين وكيلي مفرد (مجري) - نسيم انصاري (مجري) - راضيه بهراميان (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/11/19

كاربردي

در حال اجرا

14,450,000

74

بررسي توانايي CBCT))و راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص شكستگي عمودي ريشه (بصورت آزمايشگاهي)

سميرا ساعتي

گروه راديولوژي دهان

محبوبه پورعبدالهي اردكاني (مجري) - سميرا ساعتي (مجري اصلي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/08

كاربردي

در حال اجرا

8,500,000

75

مقايسه تغييرات ابعاد عرضي آرچ دنداني و باكال كوريدور در بيماران درمان شده با كشيدن و بدون كشيدن دندان

ساناز سهيلي فر

گروه ارتودنسي

ساناز سهيلي فر (مجري اصلي) - مهدي اكبرزاده (مشاور آماري) - ميلاد ملك شعار (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/04

كاربردي

در حال اجرا

5,000,000

76

بررسي اثر عصاره هيدرواالكلي گياه مرزه بر روي فاكتورهاي استرس اكسيداتيو در بافت كبد موش هاي صحرايي نر مسموم شده با مالاتيون

اكرم رنجبر

گروه فارماكولوژي و سم شناسي

اكرم رنجبر (مجري اصلي) - نجات خيري پور (مجري) - فرزانه كاظمي نجف آبادي (مجري) - نرگس دهخدايي دهقي (همكار) - حميد بهروج (همكار) - سيده معصومه حسيني (همكار) - دارا دستان (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/25

كاربردي

در حال اجرا

29,800,000

77

بررسي اثر كروسين بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو در ادرار افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس

اكرم رنجبر

گروه فارماكولوژي و سم شناسي

اكرم رنجبر (مجري اصلي) - سارا آمي احمدي (مجري) - محمد مهدي صباحي (مجري) - مسعود غياثيان (همكار) - منوچهر كرمي (مشاور آماري) - شهاب رضي پور (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/12/17

كارآزمايي باليني

در حال اجرا

20,000,000

78

بررسي اثرات محافظتي رزوراترول و كوئرسيتين در برابر آسيب كبدي القا شده توسط استامينوفن در رت

ابراهيم عباسي عشاقي

گروه بيوشيمي

ابراهيم عباسي عشاقي (مجري اصلي) - روح اله محسني (مجري) - محمد امين مولايي (مجري) - فاطمه ميرزائي (همكار) - غزال ال اقا (همكار) - حسن رفيعي مهر (مشاور علمي) - مهرداد احمدي (همكار) - حميدرضا قاسمي بصير (همكار) - حميد رضا زارعي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/09/02

كاربردي

در حال اجرا

29,700,000

79

بررسي ميزان غربالگري سرطان دهانه رحم (سرويكس) و موانع انجام آن در زنان 50-18سال شهر اسد آباد در سال 1395

زينب مكوندي

گروه بهداشت عمومي (اسدآباد)

زينب مكوندي (مجري اصلي) - مهناز شريفي (مشاور علمي) - پريسا رستمي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/25

كاربردي

در حال اجرا

15,000,000

80

ارزيابي راه هوايي حلقي بعد از درمان ارتودنتيك بيماران كلاس II اپن بايت

وحيد ملاباشي

گروه ارتودنسي

وحيد ملاباشي (مجري اصلي) - عليرضا نوراني (مجري) - مريم فرهاديان (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/08

كاربردي

در حال اجرا

10,000,000

81

بررسي تاثير اندازه باكال كريدور در زيبايي نهايي لبخند با توجه به فرم هاي صورتي مختلف در ديدگاه بيماران ارتودونسي، دستياران ارتودونسي و متخصصين اين رشته

وحيد ملاباشي

گروه ارتودنسي

وحيد ملاباشي (مجري اصلي) - مسعود ابوالوردي (مجري) - محمدابراهيم غفاري (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

كاربردي

در حال اجرا

5,000,000

82

جداسازي، خالص سازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربن هاي آروماتيك حلقوي(PAH) از خاك هاي آلوده به لجن نفتي پالايشگاه نفت كرمانشاه

محمدرضا عربستاني

گروه ميكروبيولوژي

محمدرضا عربستاني (مجري اصلي) - كاظم گوديني (مجري) - زهرا كريمي تبار (همكار) - زهرا ياراحمدي (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

29,400,000

83

بررسي ميزان بيان پروموتور ژن هاي كروم سنسينگ ايزوله هاي باليني استافيلوكوك اورئوس و تعيين الگوي برخي ژن هاي عوامل بيماري زا در سويه هاي حساس و مقاوم

محمدرضا عربستاني

گروه ميكروبيولوژي

محمدرضا عربستاني (مجري اصلي) - ساناز ده باشي (مجري) - حامد طهماسبي (همكار) - بهروز زيني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/13

كاربردي

در حال اجرا

29,531,000

84

بررسي اثر آنتي سپتيك هاي كلرهگزيدين، ستريمايد و آنتي موان چهارظرفيتي بر ميزان بيان ژن هاي وابسته به افلاكس پمپ ها در ايزوله هاي استافيلوكك اورئوس مقاوم به متي سيلين در حضور آنتي بيوتيك هاي موثر بر اين پمپ ها و گروه بندي بر اساس خانواده هاي افلاكس پمپ

محمدرضا عربستاني

گروه ميكروبيولوژي

محمدرضا عربستاني (مجري اصلي) - جلال قادرخاني (مجري) - حامد طهماسبي (همكار) - بهروز زيني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/07/13

كاربردي

در حال اجرا

29,991,000

85

بررسي اثر مهاري آنتي سپتيك هاي (ستريمايد و كلر هگزيدين) و آنتي بيوتيك هاي (جنتامايسين و ونكومايسين) در ميزان بيان اوپرون هاي بيوفيلم در استافيلوكوك هاي اورئوس مقاوم و حساس به متي سيلين و تعيين عملكرد گروهي از قندها در توليد اين عامل بيماري زا

محمدرضا عربستاني

گروه ميكروبيولوژي

محمدرضا عربستاني (مجري اصلي) - نرگس حيدري (مجري) - حامد طهماسبي (همكار) - بهروز زيني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/08/13

بنيادي

در حال اجرا

19,800,000

86

تبررسي كارايي تجزيه ي فورفورال با استفاده از فرايند اكسيداسيون الكترو شيميايي: بهينه سازي پارامترهاي راهبري با استفاده از روش تاگوچي

مصطفي ليلي

گروه مهندسي بهداشت محيط

مصطفي ليلي (مجري اصلي) - سميه باجلان (مجري) - جواد فردمال (مشاور آماري) - قاسم آذريان (همكار) - كاظم گوديني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/01/31

كاربردي

در حال اجرا

18,900,000

87

تعيين كارايي تجزيه فتوكاتاليستي ايميداكلوپريد با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و اكسيد روي از محلولهاي آبي

مصطفي ليلي

گروه مهندسي بهداشت محيط

مصطفي ليلي (مجري اصلي) - خديجه ياري (مجري) - عبدالمطلب صيد محمدي (مشاور علمي)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/11

كاربردي

در حال اجرا

19,965,000

88

تعيين كارايي حذف آنتي بيوتيك سفالكسين از محلول هاي آبي با استفاده از فرايند الكترو اكسيداسيون: بهينه سازي پارامترهاي بهره برداري با روش هاي رويه پاسخ

مصطفي ليلي

گروه مهندسي بهداشت محيط

مصطفي ليلي (مجري اصلي) - رحيم موسوي (مجري) - علي پي خوشيان (مجري) - قاسم آذريان (همكار) - كاظم گوديني (همكار) - نسرين شيرمحمدي خرم (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/18

كاربردي

در حال اجرا

14,760,000

89

بررسي اثر ترميمي عصاره هيدرو الكلي ژل گياه آلوئه ورا به عنوان پانسمان در مقايسه با پانسمان رايج پريودنتال در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي همدان

نازلي ربيع نژاد

گروه پريودانتيكس

مينو ياوري كيا (مجري) - نازلي ربيع نژاد (مجري اصلي) - دارا دستان (مجري) - پرويز ترك زبان (مشاور علمي) - پيام اميني (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/06/23

كارآزمايي باليني

در حال اجرا

19,200,000

90

بررسي تاثير استفاده از جليقه وزين در كلاس درس بر مهارت هاي توجه و حركتي كودكان مقطع دبستان 6-13 ساله با اختلالات يادگيري

ثريا قرباغي( تسويه حساب)

ثريا قرباغي( تسويه حساب) (مجري اصلي) - فريد نواده (مجري) - آوات چلبياني (مجري) - فاطمه سروي (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

بنيادي

خاتمه يافته

15,000,000

91

بررسي اثرات عصاره آبي سير بر وضعيت استرس اكسيداتيو و بافت شناسي كبد رت هاي ديابتي تيپ II

نسرين ضيا مجيدي

گروه بيوشيمي

نسرين ضيا مجيدي (مجري اصلي) - رقيه عباسعلي پوركبيره (مشاور علمي) - فاطمه لطفي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/08

بنيادي

در حال اجرا

20,000,000

92

بررسي اثرات عصاره آبي سير بر تغييرات بافت شناسي كليه و وضعيت استرس اكسيداتيو در رت هاي ديابتي تيپ II

نسرين ضيا مجيدي

گروه بيوشيمي

نسرين ضيا مجيدي (مجري اصلي) - رقيه عباسعلي پوركبيره (مشاور علمي) - سميه صادقي محب ( بين الملل) (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/03/04

بنيادي

خاتمه يافته

20,000,000

93

بررسي تاثير برنامه مديريت استرس شناختي- رفتاي(CBSM) بر عملكرد كاري و سازگاري زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز MRI و مجمع خيرين شهر همدان

فرخنده جمشيدي حسين آبادي

گروه كاردرماني

فرخنده جمشيدي حسين آبادي (مجري اصلي) - مهديه سيدي (همكار) - آرزو شايان (همكار) - فاطمه رياحي (مجري) - زهرا علي اكبري (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/15

كاربردي

در حال اجرا

13,200,000

94

ارزيابي تغيير رنگ «راهنماي انتخاب رنگ دندان» پس از بكاربردن مواد ضد عفوني كننده

آرش شيشه ئيان

گروه پروتزهاي دنداني

آرش شيشه ئيان (مجري اصلي) - حامد امرايي (مجري) - پيام اميني (مشاور آماري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/04/29

كاربردي

در حال اجرا

30,000,000

95

ارزيابي ريسك حريق در آزمايشگاه هاي پرديس دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

مصطفي ميرزايي علي آبادي

گروه بهداشت حرفه اي

فاطمه رستمي ( بهداشت حرفه اي) (مجري) - مصطفي ميرزايي علي آبادي (مجري اصلي) - محسن مهدي نيا (همكار) - مريم فيض عارفي (مجري) - اعظم كرمي مسافر (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/28

كاربردي

در حال اجرا

16,050,000

96

بررسي اثرات داروهاي سروتونرژيك بر روي كاتالپسي ناشي از تزريق حاد هالوپريدول در موشهاي صحرايي

رسول حدادي

گروه فارماكولوژي و سم شناسي

رسول حدادي (مجري اصلي) - سارا آمي احمدي (مجري) - محمد مهدي صباحي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/07

بنيادي

در حال اجرا

20,000,000

97

بررسي اثر هورمون هاي جنسي تستسترون و پروژسترون بر كاتالپسي ناشي از هالوپريدول در موشهاي صحرايي نر و ماده

رسول حدادي

گروه فارماكولوژي و سم شناسي

رسول حدادي (مجري اصلي) - سارا آمي احمدي (مجري) - محمد مهدي صباحي (مجري)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/07

بنيادي

در حال اجرا

20,000,000

98

بررسي نقش مدل تقاضا كنترل حمايت در بروز اختلالات اسكلتي عضلاني در پرستاران : يك مطالعه مروري منظم

محمد باباميري

گروه ارگونومي

محمد باباميري (مجري اصلي) - مهرانه شعباني (مجري) - يونس محمدي (مشاور آماري) - محمدرضا اميري (مشاور آماري) - سيد علي مهديون (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/10/07

بنيادي

در حال اجرا

15,825,000

99

اپيدميولوژي هپاتيت C در استان همدان طي سال هاي 1380 الي 1394

فريد عزيزي جليليان

گروه ميكروبيولوژي

فريد عزيزي جليليان (مجري اصلي) - مسعود پروين (مجري) - ميثم الفتي فر (مجري) - حسين عرفاني (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي

1395/07/13

اپيدميولوژي

در حال اجرا

13,175,000

100

بررسي ديدگاه هاي دانشجويان رشته هاي )مختلف( علوم پزشكي همدان و كرمانشاه در خصوص ضرورت بازبيني درس ويروس شناسي در سال 1395

فريد عزيزي جليليان

گروه ميكروبيولوژي

فريد عزيزي جليليان (مجري اصلي) - فرانك خلجي (مجري) - هما خجسته فر (مجري) - ابراهيم غفاري (همكار) - امير صادقي (همكار) - فاطمه فدائي باز قلعه (همكار)

طرح تحقيقاتي دانشجويي