دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
لیست طرح های 1396

 

ردیف عنوان استاد راهنما مجری طرح سال 
1

 

بررسي آثار ميدانهاي الکترو مغناطيس با فركانس بسیار  پایین بر نواحي سازماندهنده هستك سلولهاي طحال و تيموس در موش صحرایی

                                                                               

                                     دکترعلیرضازمانی      
مهدیارجیپور
 حسنمددی  
بهار 1396