دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
صورت جلسات سال 1395


ردیف

                                                                                          موضوع  جلسات  


فایل

                                  

 تاریخ  برگزاری

1 طرح هاي دانشجويي

16/1/95

2


طرح هاي دانشجويي

23/1/95

3


طرح هاي دانشجويي

30/1/95

4


طرح هاي دانشجويي

6/2/95

5


طرح هاي دانشجويي

13/2/95

6


طرح هاي دانشجويي

20/2/95

7


طرح هاي دانشجويي

27/2/95

8


طرح هاي دانشجويي

3/3/95

9


طرح هاي دانشجويي

10/3/95

10


طرح هاي دانشجويي

17/3/95

11


طرح هاي دانشجويي

31/3/95

12


طرح هاي دانشجويي

14/4/95

13

 

طرح هاي دانشجويي

21/4/95

14


طرح هاي دانشجويي

5/7/95

15


طرح هاي دانشجويي

12/7/95

16


طرح هاي دانشجويي

19/7/95

17


طرح هاي دانشجويي

26/7/95

18


طرح هاي دانشجويي

3/8/95

19


طرح هاي دانشجويي

10/8/95

20


طرح هاي دانشجويي

17/8/95

21


طرح هاي دانشجويي

24/8/95

22


طرح هاي دانشجويي

1/9/95

23


طرح هاي دانشجويي

22/9/95

24


طرح هاي دانشجويي

13/10/95

25


طرح هاي دانشجويي

20/10/95

26


طرح هاي دانشجويي

27/10/95

27


طرح هاي دانشجويي

4/11/95

28


طرح هاي دانشجويي

18/11/95

29


طرح هاي دانشجويي

2/12/95

30


طرح هاي دانشجويي

16/12/95