دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
مقالات 95

فایل دانلود

تاریخ انتشار

نوع مجله

نام مجله

دپارتمان

شخص ارائه‌دهنده

ترتیب نویسنده

عنوان مقاله

ردیف 

 


تابستان 95

علمی

مجله علمي پژوهان

آموزش بهداشت

بهزاد غلامعليي

نفر اول

معيارهاي ازدواج در زوجين شرف ازدواج مراجعه كننده به مركز مشاوره ازدواج شهرستان تويسركان 1394

1

 


بهار95

علمی پژوهشی

J Midwifery Reprod Health

مامايي

سميه خاني

نفر دوم

Attitude of Reproductive Age Women  Towards  Factors Affecting Induced Abortion in Hamedan, Iran

2

 

 

پاييز95

ISI

Iran J Public Health

بهداشت محيط

مصطفي ليلي

نفر اول

Determination of Pesticides Residues in Cucumbers Grown in Greenhouse and the Effect of Some Procedures on Their Resi-dues

3

 

تابستان95

ISI

Middle East Journal of Cancer

پزشکی

فرشاد رستم پور

نفر دوم

Determination of Risk Factors Affecting Survival of Patients with Gastric Adenocarcinoma in Hamadan, Iran

4

 


زمستان 95

علمی پژوهشی

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دانشجو دكتري بهداشت محيط

فرشاد بهرامي اصل

نفر دوم

برآورد تعداد بيماري و مرگ منتسب به آلاينده هايno2 و so2 بااستفاده از مدل airQ در شهر همدان

5

 


تابستان 95

Medline

and  pub med

International journal of occupational and environmental medicine

پزشکی

حژیر صيف پناهي و شعباني

نفر اول

Long-term Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Field and Melatonin Production by

Blood Cell

6

 

 

زمستان 95

علمي-پژوهشي

نشريه علوم و فناوري رنگ

بهداشت محيط

علي رضا دياري

نفر دوم

بهينه سازي فرايند الكتروپراكسون با بهره گيري از مدل آماريرويه پاسخ در رنگبري ماده رنگزاي اسيد نارنجي 7 از پساب ساختماني

7

 

 


زمستان 95

علمی پژوهشي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دكتري بهداشت محيط

حليمه الماسي

نفر چهارم

حذف رنگ متيلن بلواز فاضلاب صنايع نساجي در فرآيند ازن زني كاتاليزوري باكاتاليست نوظهور پاميس اصلاح شده با نيترات منيزيم

8

 

 

بهار95

علمی  پژوهشي

Avicenna J Med Biochem

پزشکی

مهسا پور حمزه

نفر اول

The Effect of Silver Nanoparticles on the Biochemical Parameters of Liver Function in Serum, and the Expression of Caspase-3 in the Liver

Tissues of Male Rats

9

 


پاييز 95

علمی

مجله علمي پژوهان

آموزش بهداشت

بهزاد غلامعليي

نفر اول

ارتباط بين عزت نفس تاب آوري با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو شهر همدان در سال 1394

10

 


بهار95

علمی پژوهشي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

پزشکی

پويان پهلواني

نفر اول

بررسي اثر عصاره الكلي گياه چاي كوهي برساختار اندومتر موش مدل سندرم تخمدان پلي كيستيك

11

 


تابستان 95

مقاله پژوهشي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

كارشناسي ارشد پرستاري

ميترا صالحي خواه

نفر دوم

بررسي ارتباط سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بارفتارهاي پيشگيري كننده از هپاتيت ب درمعتادين مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد شهر همدان

12

 


تابستان 95

علمي-پژوهشي

دانشور پزشكي

بيوشيمي باليني

مهدي حاتمي

نفر اول

بررسي برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان وشاخص هاي استرس اكسيداتيو در افراد داراي سندرم متابوليك در مقايسه با افراد سالم

13

 


بهار 95

علمی-پژوهشي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

مامايي

ريحانه ابراهيمي

نفر دوم

بررسي تاثير آموزش گروهي برعلائم جسماني مرتبط  با سندرم قبل از قاعدگي دردانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان

14

 


بهار95

علمی  پژوهشي

مجله زنان مامايي و نازايي ايران

كارشناس ارشد مامايي

فهيمه عزتي آراسته

نفر دوم

بررسي تاثير كلسيم برعلائم جسماني سندرم پيش از قاعدگي

15

 


بهار95

علمی  پژوهشي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

كارشناس ارشد مامايي

نفيسه سعيدزاده

نفردوم

تاثير مشاوره و آموزش رفتارهاي دلبستگي برميزان دلبستگي مادر-جنين در اولين بارداري:يك مطالعه كارآزمايي باليني

16

 


تابستان 95

علمی

مجله علمي پژوهان

كارشناسي ارشد ميكروب شناسي

علي غلامي

نفر اول

بررسي فعاليت ضدميكروبي عصاره متانولي و آبي

17

 


پاييز95

علمی

مجله علمي پژوهان

كارشناس ارشد مامايي

شلير احمدي

نفر ششم

تاثير مشاوره تغذيه انحصاري باشير مادر برآگاهي و نگرش مادران با نوزاد نارس

18

 

 


تابستان 95

علمی  پژوهشي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

كارشناس ارشد مامايي

عطيه بوجار

نفر دوم

تاثير مشاوره شيردهي برخودكار آمدي وتداوم شيردهي مادران نخست زا:يك مطالعه ئكارآزمايي باليني

19

 

 


تابستان 95

علمی  پژوهشي

Avicenna J Clin Microb Infec

انگل شناسی

محمد متینی

نفر  اول

The Parasitic Contamination of Farm Vegetables inAsadabadCity,

West of Iran, in 2014

20

 


بهار95

علمی

مجله علمی پژوهان

بهداشت محیط

کاظم گودینی

قاسم آذریان

نفر دوم و سوم

حذف سرب از دمحلولهای آبی الکترولیتیک با استفاده از فرآیند نانو فیلترهای پلی آمیدی تجاری

21

 


بهار 95

علمی  پژوهشي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

کارشناسی ارشد پرستاری

طیبه صمصامی

نفر دوم

رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پيامد هاي رهبري

22

 

 


تابستان 95

علمی  پژوهشي

Iranian Journal of War and Public Health

آموزش بهداشت

پرستاری و مامایی

پزشکی

نادری

صدیقی

رستم پور

نفر اول

نفر دوم

نفر چهارم

Quality of Life of the Spouses of War Related Amputees

of Hamedan City, Iran

23

 

 


زمستان 95

علمی  پژوهشي

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

مامایی

نسیم کریمی

نفر اول

Comparison of Repeated Measurement Design and Mixed Models

in Evaluation of the Entonox Effect on Labor Pain

24

 


بهار95

علمی  پژوهشي

فصلنامه اخلاق پزشكي

مامایی

فائزه گل علیزاده بیبلان

نفر دوم

Observance of midwifery Code of Ethics among midwifery

students and its related factors

25

 

 


تابستان 95

علمی  پژوهشي

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 

زهرا طاهری خرامه

نفر سوم

Correlation among academic stress, academic burnout, and academic

performance in nursing and paramedic students of Qom University of

Medical Sciences, Iran

26