دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
فناوری

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

راه ارتباطی (ایمیل) تصویر
آقای امیر شعبانلو        

                      دکترای مهندسی بهداشت محیط          

shabanlo_a@yahoo.com                            
نگار مهری داروسازی Negar.mehri@yahoo.com