دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
مقالات 93

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مجله

تاریخ انتشار

دانلود

1

بررسي مؤلفه هاي اپتيكي لامپهاي فلورسنت فشرده متداول

مهندسی بهداشت حرفه ای

علمی پژوهشی

بهار 93

 

2

Massive Pericardial Effusion in Down Syndrome with Supravalvar Pulmonary Stenosis Associated to Left Pulmonary Collapsep

Galen Journal

ISC, DOAJ

بهار 93

 

3

The Role of Oxidative Stress in Metals Toxicity/Mitochondrial Dysfunction as a Key Player

Galen Journal

ISC, DOAJ

بهار 93

 

4

بررسي استرس گرمايي بر مبناي شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامتر فيزيولوژيكي دماي زير زباني در نانوايي هاي شهر اراك

مجله طب كار يزد

علمي پژوهشي

بهار 93

 

5

بررسي فراواني ژن اگزوتوكسين A و حساسيت روش واكنش زنجير هاي پليمراز در شناسايي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا در زخم سوختگي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

Scopus

بهار 93

 

6

Anomalous left coronary artery from pulmonary artery presenting associated with isolated cleft palate

International Journal of Medical Investigation

Chemical Abstracts Service

بهار 93

 

7

Protective Effects of Borago officinalis Extract on Amyloid beta-Peptide(25–35)-Induced Memory Impairment in A Behavioral Study Male Rats: 

Biomed International Research

نمايه شده در ISI

بهار93

 

8

تعيين كارايي فرايند الكترو كواگولايسيون با الكترود هاي آلومينيومي در حذف سيانيد از پساب سنتتيك با بهره گيري از كمك منعقد كننده منيزيم اكسايد

مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

علمي پژوهشي

تابستان 93

 

9

بررسي اثر بخشي ضد عفوني کننده هاي جديد سانوسيل، آلپروساید، بیب فورت و ژاول دو در مقايسه با ميکروتن و دکونکس بر روي ارگانيسم هاي جدا شده از يونيت هاي دندانپزشکي

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

تابستان 93

 

10

بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل خارج ريوي در استان همدان طي سالهاي 1384 تا 1390

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

تابستان 93

 

11

بررسی شاخص فشار وضعیتی با استفاده از روش LUMA و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان

مهندسي بهداشت حرفه اي

علمي پژوهشي

تابستان 93

 

12

بررسي اثر تحريك مكرر تخمداني بر ساختار اندومتر در موش در زمان لانه گزيني

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

Scopus

تابستان 93

 

13

Attenuation of Cisplathin-Induced Toxic Oxidative Stress by Propofol

Anesthesiology Pain Medicine

PubMed

پاییز 93

 

14

 

جذب كادميوم با استفاده از گرانولهاي كربن فعال پوشيده شده با نانو ذرات اكسيد آهن در محلول هاي آبي و بررسي ايزوترم ها، سينتيك و مكانيسم جذب

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Scopus

پاییز 93

 

15

بررسی ميزان آشنايی پرستاران و ماماهای شاغل در بيمارستانهای شهر همدان از اصول اخلاق حرفه ای در سال 1392

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 93

 

16

Correlation Between Lipid Profile of Sperm Cells and Seminal Plasma With Lipid Profile of Serum in Infertile Men

Avicenna Journal of Medical Biochemistry

علمی پژوهشی

پاییز 93

 

17

مقایسه رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا با دانش آموزان مدارس عادی شهر همدان در سال 1392

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 93

 

18

بررسی شيوع پدیکلوزیس و عوامل مرتبط با آن در زندان مرکزی همدان در سال 1392

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

زمستان 93

 

19

Leiomyosarcoma of the Spermatic Cord in a Seventy-Five-Year-Old man

Nephro-Urology Monthly

PubMed

زمستان 93

 

20

استفاده از نانو ذرات در تشخيص و درمان سرطان سينه: يک مطالعه مروری

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

زمستان 93

 

21

چگونگی رعايت مفاد منشور حقوق بيمار در اتاق عمل بيمارستان های آموزشی همدان در سال

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

زمستان 93

 

22

ميزان رضايت بيماران از روش‌های اجرای حاکميت بالينی در بخش جراحی بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1392

مجله علمي پژوهان

علمی پژوهشی

زمستان 93

 

23

Influence of BHT inclusion on post-thaw attributes of human semen

Systems Biology in Reproductive Medicine

ISI

IF: 1.7

زمستان 93