دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
کارگاه های آموزشی 93

لیست کارگاه های برگزار شده توسط مرکز پژوهش دانشجویی از مهر ماه تا پایان سال 1393

 

 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

رشته و مقطع مدرس

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

SPSS

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

28/01/93

27

2

روش تحقیق

غزل سامی

دکتری عمومی پزشکی

04/02/93

29

3

تحلیل عاملی

پیام امینی

دکتری آمار زیستی

07/02/93

27

4

تحلیل عاملی تاییدی

خانم اخگر

 

14/02/93

18

5

تحلیل عاملی تاییدی

خانم اخگر

 

17/02/93

26

6

روش تحقیق

هژیر سیف پناهی

دکتری عمومی پزشکی

18/02/93

30

7

معادلات ساختاری و روش SEM

مهدی اکبرزاده

دکتری آمار زیستی

21/02/93

43

8

شبکه های عصبی مصنوعی

حسن احمدی نیا

 

04/03/93

24

9

روش تحقیق

غزل سامی

دکتری عمومی پزشکی

8/7/93

27

10

روش تحقیق

اسماعیل سلیمانی

دکتری بهداشت حرفه ای

17/7/93

20

11

پرپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

24/7/93

26

12

SPSS

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

1/8/93

27

13

جستجو در منابع

زهره بهاری

ارشد کتابداری

8/8/93

27

14

روش تحقیق

اسماعیل سلیمانی

دکتری بهداشت حرفه ای

15/8/93

20

15

پرپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

22/8/93

25

16

روش تحقیق

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

6/9/93

31

17

End note

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

6/9/93

28

18

جستجو در منابع

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

12/9/93

32

19

روش تحقیق

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

27/9/93

21

20

روش تحقیق

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

23/11/93

15

21

کار با حیوانات

زهرا تسلیمی

دکتری فیزیولوژی علوم اعصاب

29/11/93

29

22

مدیریت زمان

فهیمه باقری

دکتری آموزش بهداشت

30/11/93

12

23

روش تحقیق

روژین قادرمرزی

داروسازی

03/12/93

34

24

SPSS

نسیم کریمی

ارشد آمار زیستی

7/12/93

15

25

روش تحقیق

الهام فکوری

ارشد مشاوره در مامایی

9/12/93

21

26

کلیات روش تحقیق

فاطمه فدایی

دکتری حرفه ای پزشکی

13/12/93

39

27

SPSS پیشرفته

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

14/12/93

18 نفر

28

جستجو در منابع

سعید یزدی راوندی

دکتری علوم رفتاری

14/12/93

13 نفر

29

روش تحقیق

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

14/12/93

22 نفر

30

جستجو در منابع

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

17/12/93

13