پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
کارگاه های آموزشی 93

لیست کارگاه های برگزار شده توسط مرکز پژوهش دانشجویی از مهر ماه تا پایان سال 1393

 

 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

رشته و مقطع مدرس

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

SPSS

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

28/01/93

27

2

روش تحقیق

غزل سامی

دکتری عمومی پزشکی

04/02/93

29

3

تحلیل عاملی

پیام امینی

دکتری آمار زیستی

07/02/93

27

4

تحلیل عاملی تاییدی

خانم اخگر

 

14/02/93

18

5

تحلیل عاملی تاییدی

خانم اخگر

 

17/02/93

26

6

روش تحقیق

هژیر سیف پناهی

دکتری عمومی پزشکی

18/02/93

30

7

معادلات ساختاری و روش SEM

مهدی اکبرزاده

دکتری آمار زیستی

21/02/93

43

8

شبکه های عصبی مصنوعی

حسن احمدی نیا

 

04/03/93

24

9

روش تحقیق

غزل سامی

دکتری عمومی پزشکی

8/7/93

27

10

روش تحقیق

اسماعیل سلیمانی

دکتری بهداشت حرفه ای

17/7/93

20

11

پرپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

24/7/93

26

12

SPSS

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

1/8/93

27

13

جستجو در منابع

زهره بهاری

ارشد کتابداری

8/8/93

27

14

روش تحقیق

اسماعیل سلیمانی

دکتری بهداشت حرفه ای

15/8/93

20

15

پرپوزال نویسی

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

22/8/93

25

16

روش تحقیق

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

6/9/93

31

17

End note

مریم فروغی

دکتری آمار زیستی

6/9/93

28

18

جستجو در منابع

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

12/9/93

32

19

روش تحقیق

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

27/9/93

21

20

روش تحقیق

مریم افشاری

دکتری آموزش بهداشت

23/11/93

15

21

کار با حیوانات

زهرا تسلیمی

دکتری فیزیولوژی علوم اعصاب

29/11/93

29

22

مدیریت زمان

فهیمه باقری

دکتری آموزش بهداشت

30/11/93

12

23

روش تحقیق

روژین قادرمرزی

داروسازی

03/12/93

34

24

SPSS

نسیم کریمی

ارشد آمار زیستی

7/12/93

15

25

روش تحقیق

الهام فکوری

ارشد مشاوره در مامایی

9/12/93

21

26

کلیات روش تحقیق

فاطمه فدایی

دکتری حرفه ای پزشکی

13/12/93

39

27

SPSS پیشرفته

مرتضی حاجی حسینی

ارشد آمار زیستی

14/12/93

18 نفر

28

جستجو در منابع

سعید یزدی راوندی

دکتری علوم رفتاری

14/12/93

13 نفر

29

روش تحقیق

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

14/12/93

22 نفر

30

جستجو در منابع

فرشید وحدتی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

17/12/93

13