دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
خلاصه مقالات در کنگره های 1393

رديف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

كنگره و تاريخ ارائه

نوع ارائه

1

Orexin receptors activation into the medial pre-optic area of hypothalamus can

inhibit morphine analgesia in female rats

امیر حسین امام

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

سخنرانی

2

بررسی سطح آگاهی و نگرش زنان باردار از زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1393

سمیه خانی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

3

بررسی ارتباط بین یافته های پاراکلینیک با شواهد بالینی تعیین کننده ی شدت بیماری ارتریت روماتوئید

نیلوفر مرادی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

4

Association between the -629 C/A RFLP in the cholesterol ester transfer protein gene and

obesity in the Iranian population

رسول اسماعیلی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

5

مقایسه فراوانی کاندیدا البیکانس در دهان افراد مبتلا و غیر مبتلا به تالاسمی ماژور در همدان

پدرام بیگوند

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

6

بررسی اثر محافظتی پروپوفول بر سمیت کلیوی سیس پلاتین در موش صحرایی نر

غزاله طاهری مقدم

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

7

The study of propofol on lipid peroxidation in lung male rat

روژین قادرمرزی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

8

بررسی اثر نانوذره اکسید سریم بر قدرت آنتی اکسیدانی بافت ریه موش صحرایی نر

مازیار گنجی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

9

بررسی اثر پروپوفول بر عملکرد کبدی موش صحرایی نر مواجهه یافته با سیس پلاتین

غزل سامی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

10

بررسی کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهر همدان در سال 1393

شیما صدیقی

پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، 14-11 شهریور 1393، شاهرود

پوستر

11

The effect of propofol on Antioxidant

capacity in lung male rat

روژین قادر مرزی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

12

Investigating the effects of propofol on

cisplatin-induced hepatotoxicity in rats

غزل سامی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

13

Behavioral study of the role of cannabinoid

receptors in mediating the chronic effects of Ltype calcium channel blocker (verapamil) on

learning and memory in rat

اهون قادری

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

14

بررسی اثر نانوذره اکسید سریم  بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی بافت ریه در مسمومیت بت مالاتیون

مازیار گنجی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

15

The effect ofpropofolonoxidative stress

biomarkersin the ratsexposed tocisplatin

غزاله طاهری مقدم

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

16

بررسی اثر ضد چسبندگی نانوذرات نقره بر مدل تجربی القای چسبندگی رحم در موش صحرایی

رسول اسماعیلی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

17

بررسی اثر محافظتی پنتوکسی فیلین بر نیتروزاتیو استرس در کبد موش صحرایی نر

مهشید عبدالملکی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

18

بررسی اثر سیس پلاتین بر قدرت انتی اکسیدانی بافت ریه در موش صحرایی نر

زهرا خدامرادی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

پوستر

19

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز بر میزان عملکرد کبدی در موش صحرایی نر مواجهه یافته با سیس پلاتین

نیلوفر عمیدی

کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی، 22 و 23 آبان 93، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

سخنرانی

20

بررسی کارایی فرایند اکسید اسیون سونو شیمیایی در حذف رنگ آزو اسید بلک 1 در حضور افزودنی های Na2,So4,CuSO4,Sio2 از محیط های آبی

حلیمه الماسی

هفدهمین همایش بهداشت محیط بوشهر 17 و 18 دی ماه 93

مقاله چاپ شده

21

مطالعه پارامتر های موثر و تعیین انرژی مصرفی مورد نیاز در حذف غلظت بالای فنل از فاضلاب شور سنتیک با استفاده از فرایند الکتروفنتون

سمیه اکبری

هفدهمین همایش بهداشت محیط بوشهر 17 و 18 دی ماه 93

مقاله چاپ شده