دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
مقالات 94

ردیف

عنوان مقاله

ترتیب نویسنده

شخص ارائه‌دهنده

دپارتمان

نام مجله

نوع مجله

تاریخ انتشار

فایل

1

بررسي اثر عصاره الكلي گياه چاي كوهي برساختار اندومتر موش مدل سندرم تخمدان پلي كيستيك

نفر اول

پويان پهلواني

پزشکی

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

علمی پژوهشي

بهار95

2

بررسي تاثير آموزش گروهي برعلائم جسماني مرتبط  با سندرم قبل از قاعدگي دردانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان

نفر دوم

ريحانه ابراهيمي

مامايي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

علمی-پژوهشي

بهار 95

3

بررسي تاثير كلسيم برعلائم جسماني سندرم پيش از قاعدگي

نفر دوم

فهيمه عزتي آراسته

كارشناس ارشد مامايي

مجله زنان مامايي و نازايي ايران

علمی  پژوهشي

بهار95

4

Observance of midwifery Code of Ethics among midwifery students and its related factors

نفر دوم

فائزه گل علیزاده بیبلان

مامایی

فصلنامه اخلاق پزشكي

علمی  پژوهشي

بهار95

5

تاثير مشاوره و آموزش رفتارهاي دلبستگي برميزان دلبستگي مادر-جنين در اولين بارداري:يك مطالعه كارآزمايي باليني

نفردوم

نفيسه سعيدزاده

كارشناس ارشد مامايي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

علمی  پژوهشي

بهار95

6

حذف سرب از دمحلولهای آبی الکترولیتیک با استفاده از فرآیند نانو فیلترهای پلی آمیدی تجاری

نفر دوم و سوم

کاظم گودینی و قاسم آذریان

بهداشت محیط

مجله علمی پژوهان

علمی

بهار95

7

رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پيامد هاي رهبري

نفر دوم

طیبه صمصامی

کارشناسی ارشد پرستاری

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

علمی  پژوهشي

بهار 95

8

The Effect of Silver Nanoparticles on the Biochemical Parameters of Liver Function in Serum, and the Expression ofTissues of Male Rats Caspase-3 in the Liver

نفر اول

مهسا پور حمزه

پزشکی

Avicenna J Med Biochem

علمی  پژوهشي

بهار95

9

Attitude of Reproductive Age Women  Towards  Factors Affecting Induced Abortion in Hamedan, Iran

نفر دوم

سميه خاني

مامايي

J Midwifery Reprod Health

علمی پژوهشی

بهار95

10

معيارهاي ازدواج در زوجين شرف ازدواج مراجعه كننده به مركز مشاوره ازدواج شهرستان تويسركان 1394

نفر اول

بهزاد غلامعليي

آموزش بهداشت

مجله علمي پژوهان

علمی

تابستان 95

11

بررسي ارتباط سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بارفتارهاي پيشگيري كننده از هپاتيت ب درمعتادين مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد شهر همدان

نفر دوم

ميترا صالحي خواه

كارشناسي ارشد پرستاري

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

مقاله پژوهشي

تابستان 95

12

بررسي برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان وشاخص هاي استرس اكسيداتيو در افراد داراي سندرم متابوليك در مقايسه با افراد سالم

نفر اول

مهدي حاتمي

بيوشيمي باليني

دانشور پزشكي

علمي-پژوهشي

تابستان 95

13

بررسي فعاليت ضدميكروبي عصاره متانولي و آبي

نفر اول

علي غلامي

كارشناسي ارشد ميكروب شناسي

مجله علمي پژوهان

علمی

تابستان 95

14

Correlation among academic stress, academic burnout, and academic performance in nursing and paramedic students of Qom University of Medical Sciences, Iran

نفر سوم

زهرا طاهری خرامه

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

علمی  پژوهشي

تابستان 95

15

تاثير مشاوره شيردهي برخودكار آمدي وتداوم شيردهي مادران نخست زا:يك مطالعه ئكارآزمايي باليني

نفر دوم

عطيه بوجار

كارشناس ارشد مامايي

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

علمی  پژوهشي

تابستان 95

16

The Parasitic Contamination of Farm Vegetables inAsadabadCity West of Iran, in 2014,

نفر  اول

محمد متینی

انگل شناسی

Avicenna J Clin Microb Infec

علمی  پژوهشي

تابستان 95

17

Quality of Life of the Spouses of War Related Amputees of Hamedan City, Iran

نفر اول  نفر دوم نفر چهارم

نادری و صدیقی و رستم پور

آموزش بهداشت و پرستاری ومامایی و پزشکی

Iranian Journal of War and Public Health

علمی  پژوهشي

تابستان 95

18

Determination of Risk Factors Affecting Survival of Patients with Gastric Adenocarcinoma in Hamadan, Iran

نفر دوم

فرشاد رستم پور

پزشکی

Middle East Journal of Cancer

ISI

تابستان95

19

Long-term Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Field and Melatonin Production by Blood Cell

نفر اول

حژیر صيف پناهي و شعباني

پزشکی

International journal of occupational and environmental medicine

 Medline and  pub med

تابستان 95

20

Determination of Pesticides Residues in Cucumbers Grown in Greenhouse and the Effect of Some Procedures on Their Resi-dues

نفر اول

مصطفي ليلي

بهداشت محيط

Iran J Public Health

ISI

پاييز95

21

ارتباط بين عزت نفس تاب آوري با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو شهر همدان در سال 1394

نفر اول

بهزاد غلامعليي

آموزش بهداشت

مجله علمي پژوهان

علمی

پاييز 95

22

تاثير مشاوره تغذيه انحصاري باشير مادر برآگاهي و نگرش مادران با نوزاد نارس

نفر ششم

شلير احمدي

كارشناس ارشد مامايي

مجله علمي پژوهان

علمی

پاييز95

23

بهينه سازي فرايند الكتروپراكسون با بهره گيري از مدل آماريرويه پاسخ در رنگبري ماده رنگزاي اسيد نارنجي 7 از پساب ساختماني

نفر دوم

علي رضا دياري

بهداشت محيط

نشريه علوم و فناوري رنگ

علمي-پژوهشي

زمستان 95

24

حذف رنگ متيلن بلواز فاضلاب صنايع نساجي در فرآيند ازن زني كاتاليزوري باكاتاليست نوظهور پاميس اصلاح شده با نيترات منيزيم

نفر چهارم

حليمه الماسي

دكتري بهداشت محيط

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

علمی پژوهشي

زمستان 95

25

برآورد تعداد بيماري و مرگ منتسب به آلاينده هايno2 و so2 بااستفاده از مدل airQ در شهر همدان

نفر دوم

فرشاد بهرامي اصل

دانشجو دكتري بهداشت محيط

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

علمی پژوهشی

زمستان 95

26

Comparison of Repeated Measurement Design and Mixed Models in Evaluation of the Entonox Effect on Labor Pain

نفر اول

نسیم کریمی

مامایی

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

علمی  پژوهشي

زمستان 95