يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
مقالات 94

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مجله

تاریخ انتشار

دانلود

1

Down syndrome Associated with Epstein’s Anomaly and Pulmonary Hypertension in a 2.5 Months Infant: a Case Report Study

International Journal of Medical Investigation

Chemical Abstracts Service

بهار 94

2

همبستگی هوش هیجانی با رفتار های پرخطر جنسی در دانشجویان پرستاری استان خوزستان در سال 1392

فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

علمی پژوهشی

بهار 94

3

The Impact of G1575A Matrix Metalloprotease-2 Gene Polymorphism on Male Fertility

Avicenna Journal of Medical Biochemistry

علمی پژوهشی

بهار 94

4

بررسی اپيدميولوژيك بیماری گال در زندان مرکزی همدان در سال 1392

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

5

شیوع عفونت ادراری بدون علامت در کودکان دبستانی شهر همدان و مقاومت دارویی میکروارگانیسم های ایزوله شده در سال 1393

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

6

رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

7

ارزیابی میزان شیوع کوتاه قدی در کودکان اول دبستانی شهر همدان و ارتباط آن با تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی و تعداد فرزندان در سال 1390

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

8

سرواپیدمیولوژی ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 2 و عوامل موثر بر آن در زنانمراجعه کننده به مرکز ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال های 1388 - 1384

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

9

بررسی عملکرد منيزيم صفر گرانوله در احياء همزمان كروم شش ظرفیتی و نیترات از محلول هاي آبی

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

10

Occupational exposure to chemicals and oxidative toxic stress

Toxicology and Environmental Health Sciences

ISI

بهار 94

11

بررسي كارايي فرآيند الكترو/آهن دوظرفيتي/پرسولفات در تصفيه فاضلاب صنعتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

scopus

بهار 94

12

A Comparison Study on the Removal of Phenol From Aqueous Solution Using Organomodified Bentonite and Commercial Activated Carbon

Avicenna Journal of Enviromental Health Engineering

Index Copernicus

بهار 94

13

Comparison the Effects of Cerium Nanoparticles (CeNP) and Cerium Oxide (CeO2) on Oxidative Toxic Stress in Human Lymphocytes

Research in Molecular Medicine

Chemical Abstract

تابستان 94

14

The effects of Chamomile tea on antioxidative biomarkers in operating room staff

Journal of HerbMed Pharmacology

Chemical Abstract

تابستان 94

15

افسردگي در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393: بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

تابستان 94

16

The role of nutritional interventions in increasing fruitand vegetable intake in the elderlies: a systematic review

Aging Clinical and Experimental Research

ISI IF: 1.2

پاییز 94

17

آلودگی میکروبی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های ایزوله شده درظروف یک بار مصرف غذایی شهر همدان

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 94

18

حاملگی ناخواسته و علل مربوط به آن در زنان باردار شهر کرمان در سال 1392

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

تابستان 94

19

فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

تابستان 94

20

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی در موتورسواران سطح کشور، سال 1392

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

21

آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری ایدز در سال 1393: مقایسه بین دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

بهار 94

22

کارایی فرایند الکترواکسیداسیون در تصفیه فاضلاب کارخانههای کشمشپاک کنی شهرستان ملایر

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 94

23

وضعیت بازیافت ضایعات پلیمری پلی اتیلن تری فتالات از پسماندهای شهر همدان در سال 1391

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 94

24

بررسی اپیدمیولوژیک شپش سر در فصل پاییز در دانش آموزان شهرستان پاکدشت، سال 1392

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 94

25

Efficiency prediction of control room operators based on human reliability analysis and dynamic decision-making style in the process industry

Process Safety Progress

ISI IF: 0.46

پاییز 94

26

بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های ناشی از حوادث در استان همدان طی سال های 93 - 88

مجله علمی پژوهان

علمی پژوهشی

پاییز 94