جمعه ٠٢ تير ١٣٩٦
فرم ها و آئین نامه ها

 

شماره عنوان آیین‌نامه دریافت
1 اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال1393
2 راهنماي تكميل طرحهاي تحقيقاتي
3 آئين نامه تصويب و بررسي طرح تحقيقاتي
4 آئين نامه اجرايي طرح هاي تحقيقاتي مرور ساختارمند و متاآناليز
5 فرم جديد پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي 1394
6 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي
7 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظيم گزارش نهايي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي
8 فرم هاي كاربست نتايج تحقيقات
9 دستورالعمل پرداخت پاداش تشويقي چاپ مقالات سال 1394
10 فرم درخواست پاداش مقاله 94
11 آدرس قابل قبول مركز پژوهش دانشجويان براي چاپ مقالات
12 نمونه فرم رضايت نامه
13

فرم ارسال پیش نویس برای دریافت گرنت

14

آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعداد درخشان

15

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

16

منشور اخلاقی کمیته های تحقیقات دانشجویی

17

سیاست های ابلاغی کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری در راستای تقویت برنامه های راهبردیر

18

راهنمای ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

19

دستور العمل تور های تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور

20 اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395
21 فرم جديد پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي 1396