دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
فرم ها و آئین نامه ها

 

شماره عنوان آیین‌نامه دریافت
1 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395
2 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش آبان 1395
3 فرم جدید پروپوزال پایان نامه- ویرایش آبان 1395
4 فرم جدید پروپوزال طرح فنآوری سال 1395
5 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها- شهریور 1395
6 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی
7 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه
8 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی
9 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش بهمن 1395
10 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ویرایش تیرماه 1395
11 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-بهمن ماه 1395
12 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -مرداد 1395
13 فرم جدید درخواست پاداش مقاله ویرایش آبان 1395
14 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات- ویرایش مرداد 1395
15 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395
16 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی
17 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز
18 آیین نامه اعطای نشان پژوهشی و گرنت- ویرایش آذر ماه 1395
19 آیین نامه هیجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396
20 نمونه فرم رضایت نامه