سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
اعضای دانشجویی

نام و نام خانوادگی           رشته تحصیلی              راه ارتباطی (ایمیل) تصویر                              
زهرا فراهانی پزشکی Zfarahani93@ymail.com

مهدی زارعی مهندسی بهداشت حرفه ای mehdizareiy@gmail.com

امیر شعبانلو دکترای مهندسی بهداشت محیط shabanlo_a@yahoo.com

صبا بشیری کارشناسی ارشد پرستاری saba.bashiri1892@yahoo.com

شیوا محمد پور بیاتی پزشکی shiva.pourbayati@yahoo.com

 

 

 

 

ریحانه صادقیان

 

 

 

 

 

دکترای تخصصی فیزیولوِژی اعصاب re.sadeghian1414@gmail.com