دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
اعضای دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو (رشته تحصیلی)

علی فتحی جوزدانی

دانشجو

پزشکی

محمدمهدی صباحی

دانشجو

پزشکی

پریناز صدیقی

دانشجو

پزشکی

مهدی خداپرست

دانشجو

توان بخشی

محدثه معشوفی

دانشجو

توان بخشی

عرفان اکبری

دانشجو

دندان پزشکی

شیردل زندی

دانشجو

پیراپزشکی

زهرا گنجی

دانشجو

داروسازی

زهرا مقصودی

دانشجو

پرستاری

سحر خوش روش

دانشجو

بهداشت

خدیجه عزتی رستگار

دانشجو

بهداشت

رامین رحمانی

دانشجو

بهداشت

مونا پورجعفر

دانشجو

بیوتکولونوژی

محمدمهدی صباحی

دانشجو

پزشکی

علی فتحی جوزدانی

دانشجو

پزشکی

پریناز صدیقی

دانشجو

پزشکی

زهرا گنجی راد

دانشجو

داروسازی

رامین رحمانی

دانشجو

بهداشت

مونا پورجعفر

دانشجو

بیوتکولونوژی

زهرا مقصودی

دانشجو

پرستاری

سحر خوش روش

دانشجو

آموزش بهداشت