دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو (رشته تحصیلی)

خانم دکتر رنجبر

استاد

فارماکولوژی و سم شناسی

دکتر مصطفی لیلی

دانشیار

مهندسی بهداشت محیط

مصطفی میرزایی علی آبادی

دانشیار

مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر یونس محمدی

دانشیار

اپیدمیولوژی

دکتر امیر حسین مقصود

دانشیار

انگل شناسی

دکتر شکوفه جمشیدی

دانشیار

پاتولوژی دهان و دندان

دکتر حسن رفیعی مهر

دانشیار

هماتولوژی

       دکتر محمد طاهری                                 

استادیار

میکروبیولوژی

دکتر فرناز منصف

استادیار

ترمیمی

فاطمه نوری

استادیار

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر آیلین طلیم خانی

استادیار

فیزیوتراپی

دکتر سولماز رهبر

استادیار

فیزیوتراپی

دکتر سید محمد صادق حسینی

استادیار

کاردرمانی

محمد رضایی

استادیار

گفتار درمانی

دکتر اسماعیل شریفی

استادیار

مهندسی بافت

دکتر سعید افشار

استادیار

پزشکی مولکولی و ژنتیک 

دکتر محمد ترابی

استادیار

پیراپزشکی

مریم  دهقانی

مربی

پیراپزشکی

مرتضی  شمسی زاده

مربی

پرستاری