سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

              نام و نام خانوادگی                          

                                                                                          سمت(عنوان)                                                                                            

                   معرفی                  

 

خانم دکتر اکرم رنجبر

 

                       دانشیار محترم سم شناسی گروه فارماکولوژی                                                                

 

            .C.V                

 

 

 

آقای دکتر مصطفی لیلی

 

عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

.C.V

 

آقای مرتضی شمسی زاده

 

عضو محترم هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی

 

.C.V

 

آقای دکتر امیرحسین مقصود

 

عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

 

.C.V

 

آقای دکتر حسن رفیعی مهر

 

مدیر محترم گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

 

.C.V

 

خانم دکتر مریم مهر پویا

 

مدیر محترم گروه آموزشی داروسازی بالینی

 

.C.V

 

آقای مرتضی حمیدی نهرانی

 

عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی

 

.C.V

 

آقای دکتر جواد فردمال

 

عضو محترم هیئت علمی گروه آمار زیستی

 

.C.V

 

آقای علی اسماعیلی وردجانی

 

عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی نهاوند

 

.C.V

 

آقای دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

 

ریاست محترم دانشکده پرستاری شهرستان ملایر

 

.C.V

 

خانم دکتر شکوفه جمشیدی

 

دانشیار محترم گروه آموزشی پاتولوژی فک و صورت و دهان

 

.C.V