جمعه ٠٢ تير ١٣٩٦
اعضای هیئت علمی

دکتر علیرضا زمانی استاد ایمونولوژی پزشکی

C.V.

 

دکتر امیر حسین مقصود دانشیار انگل شناسی پزشکی

C.V.

 

 
 

دکتر محمد مهدی افتخاریان استادیار ایمونولوژی 

C.V.

 

 

دکتر پریسا پارسا استادیار بهداشت جامعه

C.V.

 

 

 دکتر عبدالمطلب صید محمدی استادیار مهندسی بهداشت محیط

C.V.

 

 
 
 

 دکتر قدرت اله روشنایی استادیار آمار زیستی

 

C.V.