دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
کارشناس مرکز

 

سرکار خانم باسره

ایمیل

تلفن

a.ranjbar@umsha.ac.ir

081-383803150

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده‌ی پزشکی- راهروی استاد- مرکز پژوهش دانشجویان