دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
کارشناس مرکز

 

سرکار خانم باسره

ایمیل

a.ranjbar@umsha.ac.ir

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده‌ی پزشکی- راهروی استاد- مرکز پژوهش دانشجویان