دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
شورای مرکزی

با استعانت از الطاف الهی، انتخابات شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان برگزار گردید و دانشجویان عضو مرکز از بین نامزدها به کاندید دانشکده خود رای دادند. در پایان افراد زیر با کسب بالاترین آرای ماخوذه به مدت یک سال عضو شورای مرکزی مرکز پژوهش دانشجویان شدند:

دانشکده پزشکی: علی فتحی جوزدانی -  محمدمهدی صباحی - پریناز صدیقی - مونا پورجعفر

دانشکده توان بخشی: مهدی خداپرست - محدثه معشوفی

دانشکده دندان پزشکی: عرفان اکبری

دانشکده پرستاری: زهرا مقصودی

دانشکده پیراپزشکی: شیردل زندی

دانشکده بهداشت : سحر خوش روش - خدیجه عزتی رستگار - رامین رحمانی

دانشکده داروسازی : زهرا گنجی راد