دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
روابط عمومی و نیروی انسانی
نام و نام خوانوادگی رشته تحصیلی

 

راه ارتباطی(ایمیل)


تصویر
محمد امیریکاردرمانیAmiri_ot1373@yahoo.com

       

                    

مهدی زارعی

مهندسی بهداشت حرفه ای mehdizareiy@gmail.com
سید عماد الدین سجادی
کار درمانی sajadiemad@gmail.com  
شکوفه نوریان
پزشکی Dashn@yahoo.com  

احسان کرمی

کار درمانی Ehsankarami278@gmail.com
فاطمه حاجی مرادخانی
کار درمانی pichach_75@yahoo.com