يکشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٥
روابط عمومی و تبلیغات
مسئول واحد روابط عمومی و تبلیغات و طراحی ایمان اولیائی-دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
عضو فعال واحد روابط عمومی و تبلیغات و طراحی شیرین ترکستانی-دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
عضو فعال واحد روابط عمومی و تبلیغات و طراحی

میلاد ساعد پناه -دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی