جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
دبیر مرکز

دبیر:


سرکار خانم زهرا فراهانی

دانشجو‌‌‌‌‌‌‌ی پزشکی (ورودی91)

ایمیل

Zfarahani93@ymail.com

تلفن

09188182040دبیران پیشین:

جناب آقای سعید یزدی راوندی (دانشجوی PhD علوم رفتاری، ورودی92)

جناب آقای هژیر سیف پناهی شعبانی (پزشکی ورودی بهمن 88)

جناب آقای فرشاد رستم پور(پزشکی ورودی 86)

جناب آقای آرمان حبیبی(پزشکی ورودی 85)

جناب آقای بهمن رسولی (پزشکی ورودی 84)

جناب آقای فرزاد فروزانفر (پزشکی ورودی 83)

جناب آقای امین نیایش (پزشکی ورودی 80)

جناب آقای مهدی موالات (پزشکی ورودی78)

جناب آقای رضا طهماسبی (پزشکی ورودی 75)

جناب آقای علیرضا رجبی نژاد (پزشکی ورودی 75)

جناب آقای نادر مرکزی مقدم (پزشکی ورودی 71)