يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
دبیر مرکز

دبیر مرکز پژوهش

زهرا فراهانی - دانشجوی پزشکی، ورودی 91

 


 

دبیران پیشین:

آقای سعید یزدی راوندی (دانشجوی دکتری تخصصی علوم رفتاری، ورودی92)

آقای هژیر سیف پناهی شعبانی (پزشکی ورودی بهمن 88)

آقای فرشاد رستم پور(پزشکی ورودی 86)

آقای آرمان حبیبی(پزشکی ورودی 85)

آقای بهمن رسولی (پزشکی ورودی 84)

آقای فرزاد فروزانفر (پزشکی ورودی 83)

آقای امین نیایش (پزشکی ورودی 80)

آقای مهدی موالات (پزشکی ورودی78)

آقای رضا طهماسبی (پزشکی ورودی 75)

آقای علیرضا رجبی نژاد (پزشکی ورودی 75)

آقای نادر مرکزی مقدم (پزشکی ورودی 71)