يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
سرپرست مرکز

 

دکتر علیرضا زمانی (استاد)

دکتری تخصصی      (Ph.D)     ایمونولوژی          رزومه پژوهشی:    CV

مدیر گروه هماتولوژی و ایمونولوژی
ایمیل: a_zamani@umsha.ac.ir
آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی
تلفن دفتر: +98(813)-8276295-8 ext.338
 
 

 

 

 


 

 

سرپرست های پیشین:
 

دکتر اکرم رنجبر (استادیار)
  سم شناسی
ایمیل: a.ranjbar@umsha.ac.ir
آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده داروسازی-گروه فارماکولوژی
تلفن دفتر: 08138380315

 

دکتر سیامک شهیدی ( دانشیار فیزیولوژی)
فیزیولوژی
ایمیل: shahidi@umsha.ac.ir
آدرس دفتر: همدان - دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی
تلفن دفتر: +98-813-8276295-Ext.337


مدارک تحصیلی به اجمال:
1383 دکترای تخصصی (پی.اچ.دی) فیزیولوژی انسانی نوروفیزیولوژی
1374 فوق لیسانس فیزیولوژی انسانی نوروفیزیولوژی
1371 لیسانس بیولوژی عمومی

24 مقاله. 1 کتاب. 51 همایش. 2 بنیانگذاری، طراحی و راهاندازی. 24 طرح پژوهشی. 21 سرپرستی پایاننامه

   
 
دکتر علیرضا زمانی
دانشیار ایمونولوژی مولکولی و ایمونوژنتیک
ایمیل: a_zamani@umsha.ac.ir
آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی
تلفن دفتر: +98(811)-8276295-8 ext.338
 
     

24 مقاله. 3 کتاب. 30 همایش. 4 بنیانگذاری، طراحی و راهاندازی. 9 طرح پژوهشی. 5 سرپرستی پایاننامه.

دانشیار رسول یوسفی مشعوف
میکروب شناسی پزشکی - باکتریهای بیهوازی
ایمیل: yousefimashouf@umsha.ac.ir
آدرس دفتر: همدان - دانشگاه ع- پ - دانشکده پزشکی
تلفن دفتر: 8276293-8
 
     

39 مقاله. 6 کتاب. 36 همایش. 2 طرح پژوهشی. 26 سرپرستی پایاننامه.

دکتر امیر حسین ظهیرنیا
حشره شناس پزشکی( اپیدمیولوژی مالاریا- کنه شناسی - کنترل ناقلین بیماریها)
ایمیل: zahirnia@umsha.ac.ir
تاربرگ: www.umsha.ac.ir
آدرس دفتر: دانشگاه علوم پزشکی همدان گروه انگل شناسی
تلفن دفتر: 00988118276294-6
 
     

13 مقاله. 11 همایش.

علی اصغر وحیدی نیا
بیوشیمی و تغذیه
ایمیل: vahidinia@umsha.ac.ir
 
     
8 مقاله. 25همایش. 7 سرپرستی پایاننامه

دکتر مسعود سعیدی جم
دانشیار بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
ایمیل: sjam110@yahoo.com
آدرس دفتر: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان